Vad är grön infrastruktur?

2018 kontaktades jag av läkaren Ulf Hallgårde, som letade samverkanspartner för att kunna starta Insamlingsstiftelsen Natur & Hälsa. Vi träffades några gånger och jag ställde frågan om stiftelsen kunde verka för fler bilfria cykelvägar.

Är inte alla cykelvägar bilfria?

Nej, jag menar att de flesta cykelvägarna inte är bilfria. För mig är inte en cykelväg bilfri när den går så nära bilvägen att du ständigt hör billjudet och tvingas inandas avgaserna. Nuvarande lagstiftning premierar de cykelvägar som kan betraktas som tillbehör till allmän väg. Nedanstående citat är hämtat från ett blogginlägg jag skrev den 23 september 2019.

”Vad gäller cykelvägarnas placering styrs det till stor del av Väglagen. Enligt Väglagen kan det allmänna tilltvinga sig mark från fastighetsägare för att bygga allmän väg. Cykelvägar betraktas som tillbehör till allmän väg och omfattas också av möjlighet till markåtkomst mot fastighetsägarens vilja om den ligger i anslutning till den allmänna (bil) vägen.”

Länk till blogginlägget från den 23 september 2019

Ljud och ljus

Sedan min senaste sjukskrivning för utmattningsdepression 2014 har jag haft problem med motorljud. Både gräsklippare, lövblåsar och motorfordon får mina stressnivåer att stiga. Det tog flera år innan jag kunde känna avkoppling när jag vistades i trädgården mot vägen. Frågan är hur dessa onaturliga ljud påverkar oss omedvetet.

Sven Jönssons cykelaffär AB valde att ekonomiskt stödja bildandet av Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa för att även få fram forskning med anknytning till cykling. I januari 2019 fick jag möjlighet att samtala med professor Patrik Grahn om dessa frågor.

Artikel om professor Patrik Grahn i tidningen arkitekten från oktober 2019

Professor Patrik Grahns CV

Kraftsamling för psykisk hälsa

När Ulf Hallgårde skickade länken till powerpointmaterialet från seminariet Kraftsamling för psykisk hälsa kändes det som en stor seger! Äntligen har fler börjat inse vikten av hälsosamma cykelvägar.

Materialet har tagits fram tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. Ulf Hallgårde beskrev arbetet så här.

”Stiftelsens huvudfokus på att stödja ett ökat utbud av Medicinsk Naturunderstödd Terapi MNT med trädgård och häst 
kompletteras med ett stöd för alla typer av hälsofrämjande insatser med stöd av naturen som förebygger psykisk ohälsa.  

Stiftelsen har därför engagerat sig i Sveriges Kommuner och Regioners arbete för förbättrad psykisk hälsa : Kraftsamling psykisk hälsa. I detta arbete har miljö och aktivitetspyramiden tagits fram och ett första seminarium kring Miljö och vardagsrörelse.

** Klicka här för att komma till materialet **


Här betonas hälsoeffekterna av sund stadsplanering och bostadsplanering med många gröna inslag. 
Till exempel ett nät av cykelvägar i stället för fokus på biltransporter till och från bostad arbetsplats och service.

Vad är aktivitetspyramiden?

I arbetet med Kraftsamling för psykisk hälsa konstateras att fysisk aktivitet och natur kan spela stor roll för att främja, förebygga, behandla och rehabilitera.

Pyramiden delas in i tre skikt. I botten har vi vardagen, i mitten fritiden och överst de som har särskilda behov.

I vardagen

I botten på aktivitetspyramiden har vi hur vi påverkas i vardagen. Här handlar det om att bygga en grön infrastruktur där vi rör oss genom gröna stråk på väg till skola, arbete eller ska uträtta ärenden.

”Stadsmiljöer som befrämjar fysisk aktivitet präglas av:

– Mindre luftföroreningar
– Minskade utsläpp av växthusgaser

– Färre trafikolyckor

Vad är kommunal grönplanering?

”Grönplanering är en viktig del i arbetet med hållbar mark- och vattenanvändning och att kunna integrera, ekosystemtjänster och grön infrastruktur i planering, byggande och förvaltning av samhälle och landskap.”

Och här kommer vi till den fråga jag lyfte upp med Ulf Hallgårde vid vårt första möte. Det behövs cykelstråk som inte går invid bilvägarna. För att nå detta mål behöver lagstiftningen ses över.

Vad är grönplan?

På seminariet har Boverket förklarat vad en grönplan är:

Genom grönplanen kan grönstrukturens många funktioner, ekosystemtjänster och värden synliggöras och behov av utveckling identifieras. Den är en viktig pusselbit för att arbeta med miljömålen och Agenda 2030.

  • Strategiskt dokument för kommunens grönska, vatten och natur.
  • Viktigt underlag till översiktsplanen och detaljplaneringen.
  • Riktlinjer, åtgärder och uppföljning

På fritiden

Föreningslivet kan bidra till psykisk hälsa. I materialet från Kraftsamling psykisk hälsa konstateras det att den fysiska inaktiviteten i Sverige är hög.

 Svenska barn och ungdomar spenderar 70% av sin vakna tid stillasittande

• Färre än 20% nâr rekommenderade nivâer av daglig fysisk aktivitet 

• Mer än 50% av svenskar i âldrarna mellan 16 och 84 âr lider av övervikt eller fetma

Cykeldagen som jag arrangerade tillsammans med Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet och Friluftsfrämjandet var upprinnelsen till Stiftelsen Upplev Billesholm. Redan från början har vi i stiftelsens arbete haft för avsikt att inspirera till hållbara upplevelser.

Här kan du läsa mer om Stiftelsen Upplev Billesholm

Förutom Ulf Hallgårde och politikerna var Johnny Nilsson från Friluftsfrämjandet med när jag cyklade med politikerna den 31 augusti. Den 15 oktober 2022 kl 11-13 träffar du Johnny Nilsson utanför Skeneholmssalen där han berättar om aktivitetspyramiden.

*** Inom kort hittar du programmet för oktoberdagarna här ***

Särskilda behov

När jag blev sjukskrivning för utmattningsdepression 2014 var trädgården min räddning något som jag skrivit om här.

Under 2021 arbetade jag med komvux i Åstorp för att ta fram en cykelmekanikerutbildning. Materialet är på plats. Vidare är vi redo att upplåta trädgårdar till den som vill driva naturunderstödd behandling i Billesholm.

• Forskning visar att naturkontakt och utevistelse är hälsofrämjande både på ett fysiskt och psykiskt plan. Det finns ett kraftfullt samband mellan minskad risk att dö i förtid och att bo nära parker eller naturområden

• Det finns dessutom ett tydligt samband mellan upplevd ohälsa och ett längre avstånd till grönområden

• Personer som tillhör den lägsta socioekonomiska kategorin gynnas i särskilt hög utsträckning av närhet till grönområden

  • Dagsljus initierar och upprätthåller ett flertal viktiga biologiska funktioner hos människan.
  • I USA och Europa innehåller inomhusluften vanligen dubbelt till femdubbelt fler föroreningar i form av partiklar än utomhusluften.
  • Forskningsläget idag visar obestridliga samband mellan ökad fysisk aktivitet (i synnerhet minskat stillasittande) och förbättrad hälsa.
  • Om folk bor nära grönområden som erbjuder många upplevelsekvaliteter ökar deras fysiska aktivitet.
  • Längre avstånd än 300–400 meter från bostad till grönområdena är relaterade till högre risk för psykisk ohälsa

Vad kan jag bidra med för att sprida aktivitetspyramiden

I vardagen

När vi ger oss ut på Skandinavienresan står vi till förfogande om politiker, tjänstemän eller föreningslivet vill cykla tillsammans med oss. På detta sätt hoppas vi bidra till att fler uppmärksammar vikten av grön infrastruktur

På fritiden

Stiftelsen UpplevBillesholm verkar för att bygga en destination som inspirerar till hållbarhet. Hittills samverkar vi med nedanstående organisationer och företag som inspirerar till hållbara upplevelser.

Friluftsfrämjandet

Johnny Nilsson är Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholms stiftare. Han är även ordförande i Friluftsfrämjandet Söderåsen.

Naturskyddsföreningen

Kurt Månsson från Naturskyddsföreningen bistår med råd vid utvecklingen av Albertbanan för att öka förutsättningarna för biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen erbjuder även guidningar i området.

Team Albert MTB

Stiftelsen har stöttat familjen Karlsson när de byggt upp föreningen TeamAlbert MTB vars medlemmar under ledning av banchef Mats Karlsson utvecklar cyklingen i området.

Söderåsen MTB

Cykeluthyrning, guidningar och event i området.

TravelShop

Cykeluthyrning med utlämning i Billesholm

Belinda Wigerfelt

Workshops, butik och självplock av snittblommor. Allt fler företag förlägger personalaktiviteter hos Belinda.

Länkar

Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa

Möte med Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Vad är priset för ren … (blogginlägg från 2018)