Vad är skillnaden på mål och syfte?

Det här tycker jag är jättesvårt.

Sedan 2018 har jag saknat mål och syfte. Jag har bara gjort i en förvirrad frustration över att mänskligheten är på väg mot sin undergång. Ilskan över att beslutsfattare inte tycks bry som om vart vi är på väg. Samma ilska som jag delar med Greta Thunberg och Andreas Magnusson.

Därför är mina kanaler på sociala media en enda röra.

I hjälptexten i Leaderansökan förklaras orden så här

Syfte – Varför vill du genomföra insatsen du söker stöd för?

”Beskriv vad du vill att insatsen du söker stöd för ska bidra till. Frågan används för att förstå vad syftet med insatsen är. ”

Vad menas med syfte?

Så här förklarar Wikipedia ordet syfte:

”Ett syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling

Det kan vara svårt att skilja mellan vad som är ett syfte och vad som är ett mål. Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling, vad som är motivet för handlingen, varför man behöver lösa ett problem och vad som är nyttan med en viss lösning. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning på ett projekt och är inte alltid mätbart medan ett mål skall vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin handling, det förväntade resultatet. Ett mål bör vara mätbart och tidsbundet så att man kan fastställa när målet är uppnått. Om man tar Wikipedia som exempel skulle syftet med att skriva Wikipedia vara att sprida fri kunskap och öka tillgängligheten till kunskap medan målet är ett fritt uppslagsverk. Eftersom det är svårt att fastslå precis när Wikipedia är färdigt skulle det kunna vara lämpligt att göra flera konkreta delmål där ett skulle kunna vara att Wikipedia skall ha 30 procent utmärkta artiklar till 2020.”

Syfte med projektet Cykelporten i Billesholm

Syftet är att skapa fysiska och digitala mötesplatser för cyklister.

Vad ska du ha genomfört när Leaderprojektet avslutas?

”Beskriv övergripande vad som ska genomföras i projektet. Frågan används för att förstå vad målet med projektet är. Fokusera inte på vilka effekter du hoppas att projektet ska leda till på längre sikt utan på vad du ska ha genomfört när projektet är avslutat.”

Mål för projektet Cykelporten i Billesholm

En gratiskarta som är anpassad för cyklister

2024

Provcykla olika vägar.

Dialog med cyklister, markägare, företag, föreningar, nationella och regionala aktörer.

2025

Våren: Framtagande av karta och underlag för broschyr, tryckning, spridning

Sommaren: Utvärdering i dialog med besökare

Hösten: Revidering av broschyr utifrån inkomna synpunkter och förbättringsförslag.

2026

Mars: Tryckning och spridning av ny karta som finansierats av annonsörer

Skyltar som gör det lättare för långväga cyklister att hitta till fysiska mötesplatser

2024

Provcykla olika vägar.

Identifiera fysiska mötesplatser för cyklister.

Dialog med cyklister, markägare, företag, föreningar, nationella och regionala aktörer.

2025

Våren: Preliminär skyltning i området.

Sommaren: Bjuda in långväga testcyklare. Utvärdering av resultatet.

Hösten: Revidering av skyltarnas utformning och placering.

2026

Nya, permanenta, skyltar på plats under mars.

Öka antalet cykelbesökare i området med 10 %

2024

Ta fram nyckeltal och göra en nulägesanalys för att kunna mäta resultatet av åtgärderna.

Ta fram kommunikationsplan och digitala strategier (målet omformuleras av Patricio Silva)

I dialog med Familjen Helsingborg identifiera influencerssamarbeten och marknadsföringskanaler.

Identifiera aktörer som kan erbjuda mat och sovplatser med hög kvalitet.

2025
Våren

”Intern kommunikation” med aktörer som bidrar till Billesholms varumärke.

”Extern” kommunikation genom PR, influensers, medverkan i andra organisationers event.

Digital kommunikation genom hemsidan www.upplevbillesholm.se

Sommaren (första lördagen i maj – andra lördagen i oktober)

Genomförande av publika event.

Hösten

Utvärdering av publika event.

Spridning av resultatet från sommaren 2025. Planering inför 2026

2026

Genomförande av publika event i samarbete med privat, ideell och offentlig sektor.

Långsiktigt hållbar finansiering av mötesplatser för cyklister

2024

Dialog med företrädare för offentlig, privat och ideell sektor för att ta fram en finansieringsplan för projektet.

2025

Våren: redovisning av vad som genomförts och beslut om investeringar

Hösten: Redovisning av sommarens aktiviteter.

2026

Framtagande av sponsoravtal för ny period.

Lämna ett svar