Ris-Anna (ca 1620-1688)

Släktförhållanden

Se Gyris-släkten.

Fjärdingstinget, juni 1668

Enligt protokollets ingress hördes Ris-Anna vid Fjärdingstinget, men inget finns antecknat om hennes inställning.

Knåpar-Elin uppger att Ris-Anna skulle ha varit på Blåkulla. 

Extraordinarie ting, september 1668

”Nekade allt enständigt”, ”ännu hårt nekade sig”, ”nekade allt stadigt och framgent”, ”nekade continuerligen”

””syntes allt arbete vara förlorat”, ”var det fåfängt det som med henne företogs” och ”hjälpte med henne alls intet”

”beropade sig på sin heliga oskyldighet”. När rätten och prästerna pressade henne sa hon ”sig intet hava att bekänna, kunde icke säga på sig det som osant var, sägandes sig icke annat veta än sin Kristo Jesu”

Sade åt de vittnande barnen att sluta ljuga

protokollet sid 33v

”Inkallades Shys Anna, medh hvilken man sin högsta flijt giorde på allehanda sätt att komma henne till sanningens bekännelse, men med henne syntes alt arbete vara förlohrat, emedan hon icke allenast således förnekade sig veta uthaf någon trollskap, uthan och beropade sig på sin heeliga oskyldighet. Barnen Anna Olsdotter, Anna Erichsdotter, Gertrudh Svensdotter och Lars Persson hades in, dhe dher övertygade henne huru såsom dhe hafva sedt henne i Blåkulla så ofta som dhe hafver varit dijt. Gertrudh medh ynkelig klagan tygade henne öfver huru såsom hon hade fharit åstadh medh henne, huru hon sedan under hennes omvårdnad antvardades uthaf Marit Jonsdotter i Herredahl, och huru hon /: Shys Anna:/ återbördade henne ifrån sig uthi sin dotters Marit Matsdotter vårdnad etc. 

Anna Ohlsdotter bevijste henne huru ock hon hade tagit henne åstad och huruledes hon ofta hade sedt henne i Blåkulla. Lars Persson tygade desslijkes på henne det hon hade varit dher, och at han hade sedt henne dher. Berättades henne också hvad hennes svärmoder Gyris Marit hade bekändt om henne, nembligen at hon också hade sedt henne dher. 

Men henne var det fåfängt det som medh henne företogs, både af Prästerskapet och aff Tingsrätten, hon sade sig inthet hafva at bekänna, kunde icke sija på sig det som osant var, sijandes sig icke annat veta af än sin Christo Jesu. Barnen invände moot henne at då hon nämbner Jesu så tänker hon på sin husbonde Fahnen, då han ock är tillstäds och står hos henne; Deth halp med henne als inthet, hon svarade dhem at the skulle /: inthet liuga:/ på henne. Såsom det vore förgäfves alt det arbete som på henne lades, altså kunde man inthet dhenne gången vijdare handtera henne, uthan hades åter uth igen. ”

Utseende (finns inga anteckningar)

Karaktärsutveckling

Enneagrammet: Proffset

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha Captcha Reload