Fängelse eller böter – eller något annat? (del 2)

När tingsrätten avgjort om åklagarens bevisning räcker för en fällande dom skall de bestämma straffvärdet (detta har jag skrivit om tidigare). Först därefter är det dags att bestämma påföljd (straff).

I anslutning till de olika brotten finns angivet en straffskala. Om vi tar exemplet misshandel igen i Brottsbalken 3 kap 5 §; ”döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Här skulle man ju kunna tro att de enda straffen som kommer ifråga är böter eller fängelse. Men riktigt så enkelt är det inte.

BrB 1 kap 5 §

Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter.

Om förhållandet mellan fängelse samt villkorlig dom och skyddstillsyn föreskrivs i 30 kap. 1 § .

För att ytterligare komplicera det kan straffen kombineras – t ex villkorlig dom+böter. Och böterna kan bytas ut mot samhällstjänst. Sedan finns det speciella ungdomspåföljder också.

Ja, det är inte helt enkelt att svara på frågan ”Vad får jag för det här?”