Hur väljer man mellan fängelse, vilkorlig dom och skyddstillsyn? (del 3)

BrB 30 kap 1 §

Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn.

Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård finns i 31 och 32 kap

Det är inte ovanligt att den tilltalade erkänt gärningen. Då är det istället straffet försvararen inriktar sig på under processen.

Villkorlig dom är ett vanligt straff om den tilltalade tidigare är ostraffad. Men inte om det är fråga om ett artbrott.

BrB 30 kap 4 §

Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 § .

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott

Man kan säga att om den tilltalade tidigare är ostraffad och det inte är ett artbrott (t ex mened, rattfylleri) skall straffet inte bli fängelse. (Läs lagtexten igen – rätten skall fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd.)

Ofta får jag höra att ”det är ju inte klokt!!! Förskingring och så fick hen bara villkorlig dom!!! Det är ju inte något straff!!!” Men lagtexten är väldigt tydlig här!

BrB 29 kap 5 §

Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta

1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,

2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet,

3. om den tilltalade frivilligt angett sig,

4. om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet utvisas ur riket,

5. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av eller om det finns grundad anledning anta att han kommer att drabbas av avskedande eller uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning,

6. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa  skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

7. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks eller

8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar,

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.