Straffmätning i praktiken – fängelse eller villkorlig dom? (del 6)

Visst verkar det enkelt när man följer lagtexten?

Nu till verkligheten. Jag har valt att citera en dom gällande förskingring.

L hade förskingrat 231 000 kr från sin arbetsgivare. I tingsrätten och hovrätten dömdes hen till 10 månaders fängelse med följande motivering

Förskingringsbrottet är av sådan art och omfattning att fängelse av allmänpreventiva skäl bör följa. Också straffvärdet är betydande. Det som i personundersökningen har kommit fram om L:s förhållanden ger inte tillräcklig anledning att välja annan påföljd än fängelse.

L har medgett att betala skadestånd med det i ansvarsdelen fastställda beloppet 200 000 kr. Större skada är enligt den gjorda bedömningen inte visad. Vid ränteberäkningen får skillnaden i förhållande till yrkandet avräknas på det äldsta beloppet”

Målet överklagades upp till Högsta Domstolen som sa så här: ”Den aktuella brottslighetens art är inte sådan att den oavsett straffvärdet bör föranleda fängelse. HD godtar den bedömning av straffvärdet som domstolarna gjort. Även om det finns anledning att se allvarligt på det brott L gjort sig skyldig till är straffvärdet inte så högt att det är ofrånkomligt med fängelse som påföljd. L lever under ordnade förhållanden och det saknas anledning att befara att hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.

Med hänvisning till det anförda finner HD att påföljden bör bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till den skadeståndsskyldighet som i målet ålagts L bör den villkorliga domen inte förenas med böter.”

Ja, det är inte helt enkelt att svara på frågan vad straffet blir! Skillnaden mellan 10 månaders fängelse och villkorlig dom är väldigt stor!