Samboegendom

§ 8 i sambolagen lyder;

”När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning.”

Vad är då samboegendom?

§ 3 i Sambolagen lyder;

”Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §”

I äktenskap utgår lagstiftaren från att all egendom är giftorättsgods och därmed bodelningsbar. I sambolagen är utgångspunkten den motsatta. Det är bara samboegendom som är bodelningsbar.

Ibland händer det att den första frågan är om det föreligger något samboförhållande (se även här).

Därefter kommer frågan har egendomen förvärvats för gemensamt bruk.

§ 9 Sambolagen lyder;

”Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållande eller omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. ”

Genom samboavtal kan samborna avtala bort bodelningen – detta innebär emellertid inte att egendomen blir enskild egendom.

Vill samborna att bodelningen skall omfatta annan egendom än samboegendom kan detta inte regleras i samboavtal. Istället får de ingå äktenskap.