Har det någon betydelse om ett bankkonto är gemensamt eller om den andre bara har dispositionsrätt?

Ett gemensamt konto innebär att kontohavarna är samägare till kontots behållning.

Antag att Anders och Bettan är sambor. Bankkonto ingår inte i samboegendomen. Om de har sitt gemensamma sparande på ett gemensamt konto anses de äga hälften var av behållningen om något annat inte kan visas. Om de istället sparar på Anders konto som Bettan har en dispositionsrätt till anses Anders äga hela behållningen.

Vid en äktenskapsskillnad har det ofta inte så stor betydelse eftersom vardera makens överskott läggs samman och delas på hälften. Men om en av makarna har ett nettounderskott får det stor betydelse om sparkontot var gemensamt eller inte.

Många har inte någon aning om de har gemensamma konton eller dispositionsrätt. Ta reda på fakta och fundera på hur ni vill ha det!