Projektansökan Leader Mittnordväst

En Leaderansökan kräver väldigt mycket arbete. Därför behöver det vara lite större projekt för att det ska vara meningsfullt.

I det här blogginlägget tar jag upp de rubriker som finns i projektansökan för Leader Mitt nordväst. Parallellt har jag en idé om projektansökan för sydöstra Skåne – men det får bli ett eget blogginlägg.

Genomförande

Vad söker du stöd till?

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

Syfte

Varför vill du genomföra insatsen du söker stöd för?

Andra sökta och beviljade stöd

Har du för din insats sökt andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan som du ännu inte beviljats?

Offerter

Kan du skicka in minst två jämförbara offerter för varje investering i din ansökan?

Upphandlingsskyldighet

nej

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomi för att ligga ute med pengar i 8 månader?

Bakgrund

Vilket behov vill ni tillgodose eller vilket problem vill ni lösa genom projektet?

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?

Målgrupp

Hur har målgruppen involverats i planeringen av projektet?

Lokal förankring

Hur och hos vilka har ni förankrat er projektidé?

Samarbete och organisering

Vilka är ni som kommer att genomföra projektet och hur säkerställer ni att nödvändig kompetens finns tillgänglig för att genomföra projektet?

Aktiviteter

Vilka aktiviteter ska genomföras=

Målet med projektet

Vad ska du ha genomfört när projektet avslutas?

Ordinarie verksamhet

Hur skiljer sig projektet från din ordinarie verksamhet=

Innovation

Är projektet nytänkande?

Hållbar förändring

Hur kommer projektet minimera negativ miljö- och klimatpåverkan under genomförandet av projektet?

Aktiva insatser för att minska klimatpåverkan?

Ökad jämställdhet

Sofia och ekonomisk hållbarhet

Projektets förväntade resultat

Hur många strategier för smarta landsbygder kommer tas fram i projektet?

Lokal uppföljning av projektets förväntade resultat

Hur många nya servicelösningar kommer projektet skapa?

Hur många söfretag kommer att samarbeta för att uppnå ett gemensamt resultat i projektet?

Hur många företag kommer att få stöd genom projektet? (t ex stöd genom rådgivning – dvs nätverkande på digitala träffar)

Hur många nya metoder, arbetssätt eller processer kommer att tas fram i projektet?

Övrig information

Efterfrågar Leaderkontoret något här?

Efter projektets avslut

Hur ska projektets resultat bestå när projektet är slut?

Genomförande utan stöd

Kommer du att genomföra projektet även utan det stöd du söker här?

Beskriv varför du behöver stödet du söker här?

Ideella resurser

Ideella resurser: t ex parkering, medverkan i digitala nätverksmöten

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor. Tid för personer över 16 år värderas till 340 ir per timme. Tid för personer mellan 13 och 15 år värderas till 77 kr per timme. Yrkesmän får räkna samma timkostnad som de har för motsvarande tjänst inom sitt yrkesmässiga arbete.

Beskriv de övriga ideella resurserna (lokal som inte betalar hyra för, skänkt material)

Ange totalt värde på övriga ideella resurser i kronro.

Genomförande kapacitet

Bifoga underlag som visar att du har tillräcklig ekonomi att genomföra insatsen i steg. Kontoutdrag, etc.

Alternativ – projektet bedrivs av ett företag som funnits i mer än 3 år.

Statsstöd

Stöd från stat, kommun landsting om mindre än 200.000 Eu

Nytta för företag

Kommer projektet vara till nytta för företag?

Skriv vilka företag och beskriv på vilket sätt de får nytta av projektet

Behov av tillstånd, godkännade eller avtal

Intäkter

Kommer du att ta upp intäkter under tiden ditt projekt pågår? (exv deltagaravgifter på dialogmöten för hela perioden skulle kunna finansiera verksamhetens första 8 månader, inträde)

Planerar du köpa in begagnad utrustning eller material?

Behövs någon utrustning köpas in?

Koncerntillhörighet

Utgifter och finansiering

Team Albert är inte momsskyldig

Utgifter

Lämna ett svar