1664-1669

1664 nämns Blåkulla för första gången i ett protokoll från Älvdalen.

1667 (början av mars) tumultet med kontrollören

22/3 rannsakningen i Älvdalen, fängslandet av misstänkta
29/3 rannsakningen på Nor kungsgård – Kettis är där med flera
29/3 tobak skickas tillbaka av Elvius till kontrollören Kämpe
20/4 brev fr Duvall till Elvius där det framgår att Elvius kämpat för att få besked samt verka för att en av de misstänkta skulle slippa skickas till fängelset

1667 under sommaren får Erich syner när han vallar i Slängbodarna

1667 Gertrud vid älven.

Nils Nilssons son, Lissle -Mats berättar att hon gått på vatten. (inspirerad av Erich Ericssons syner) Fjärdingsmannen son, Hans Hansson, är ett år äldre än Lissle-Mats. De pratar vidare om Gertrud och bygger på de historier som människor skrattar om.

Av protokollet i september framgår att det här omedelbart rapporterades till kyrkoherden, men Gertrud bekände inte något samröre med Djävulen – utan först vid senare förhör.

Länsman tog flickan till förhör

länge haft henne i förhör, men dhenne gången kunde han inthet få någon bekännelse af henne, före än andre gången näst dher efter, dock medh Gertrudh store anfächtande hvilken af Satan mycket ähr plågad vorden före än hon kunde bekänna. 

Gertrud avgav inte heller någon bekännelse vid det andra förhöret – tidpunkt okänd.

19/1 1668 Erich började berätta för sin mor om sina upplevelser. Erich gjorde utsagor om Gertrud.

Tredje förhöret av Gertrud ägde troligen rum omkring april-maj 1668

22  maj 1668 

Länsmannen Lars Olofsson avsänder ett brev till fogden Lars Arfvedsson i Österdalarna. Kvinnan (Gertrud?)

”bekienner sig hafva varit åstadh och medh sigh soopequasten hafua haft up till Klockorna och skafvit; dhen onda hafuer tagit deht dhe skofvo, och så foro the till rummet dher dhe blefvo församlade”

Skärtorsdags, påsk och julnätter trodde man att häxorna satt i kyrktornen och staplar och gnagade flisor och spån av helig malm ur klockorna. Dessa lade de, trodde man, i pungar som de fått av djävulen.

Anledningen till detta egendomliga beteende var enligt den i processerna inbegripne moraprosten Elof Skragge, att

der jti de skulle läggia det de skafvit hafva af klockorne, tillijka medh en steen, det dhe hafva skafvit måste dhe nedsänkia i hafvet och säija: Såsom detta alldrigh kommer til Klockan igen, så kommer alldrigh min siähl til Himmelen”.

I juni 1668 gifter sig Gulichs Anders Olsson en vecka före det första protokollförda förhöret

14 juni 1668, första protokollförda förhöret

4 -13 september 1668, Rannsakningen

Dom avkunnades den 13 september – du hittar avskrift här

10 december 1668, ordinarie ting

29 januari 1669 Skrivelse från Landshövding Duwall till Hofrätten

Vilka förvarades i fängelset i Falun?

7 april 1669 – Hovrättens dom

Du hittar en sammanfattning här

19 maj 1669 Avrättning

Från den 19 maj 2019

Avrättade:

Kettis-Lasse, Look-Anna och Gullichs-Anna (dömda i september 1668)

Bond-Elin, Brita Andersdotter och Pell-Marit (dömda i december 1668)

Avlidna i fängelset: Gyris-Marit och Knåpar-Elin

Avliden på vägen till bålet: Mats Mickelssen

Förda upp på bålet, men fortsatte att förneka:

Ris-Anna, Bälter-Marit, Kettis-Kerstin och Brita Mickelsdotter

Här kan du läsa mer

14 – 20 augusti 1669, första trolldomskommissionen i Mora

Sex personer från Älvdalen döms till döden. Protokoll saknas.

1671 nya trolldomskommissionen

Två döms till döden i Älvdalen. Protokoll saknas.