Kongl. Svea Hof-Rätts skrivelse till Landshöfdingen Duwall

Den 7 april 1669 undertecknades de första dödsdomarna i det stora oväsendet.

Följande text är hämtad från ”Blåkulla-Färderna, Handlingar om Trolldsomväxendet i Dalarna 1668 – 1673” av CG Königssvärd

Uppå dhe inkombne Ransakningar och dommar ifrån Heriedahlen, Elfvedahlen och Kråkeberg, utöfver några personer, som deels hefva bekendt, deels ähro misstänkte, halva förbund medh Sathan gjordt, och brukat Trulldom, ähr detta den Kgl. Svea Hoff-Rätts Resolutioner och förklaringar.

1:a Classis (dödsstraff – ”dessa skola androm slijkom till sky och varnagel halshuggas och sedan å båhle brännas)

Knopar Elin Knutsdotter, 70 år (nämns i Oväsen)

Look Anna, 70 år (nämns i Oväsen)

Lasse Pehrsson (Kettis-Lasse), 20 år (nämns i Oväsen)

Bond-Elin, (finns med i fängelsescenerna i Oväsen, dömd i december)

Gullichs- Anna, 17 år (perspektivperson i Oväsen)

Marit Andersdotter (Pell Marit), 17 år, dömd i december och omnämns inte i Oväsen

Brita Andersdotter, 20 år, dömd i december, finns ej med i Oväsen. Både hennes mor och morbror döms också.

2:da Classis (villkorligt dödsdömda)

Ris-Anna (Marits mor), Bälter-Marit (Marits faster) Kettis Kerstin (Lasses syster) – dessa finns med i Oväsen

Mats Michelsson och Brita Michelsdotter (syskon, nämns ej i boken)

Märet i Lillhärdal (annan rättegång men finns med i hovrättens dom) samt Karin på Äggen. Dessa finns inte med i boken

3:a Classis

Dessa skola stå 3 söndagar å rad för Kyrkodörren, hålla riks i händerna, och sedan hudstykas utom Kyrkiogårdsporten på balken, iemvähl och stå uppenbar skrift. Och skall Prästerskapet och theras föräldrar sampt anförvanter, alltijdh hafva gran uppsikt på dem, och dhe fliteligen förmanas utj Gudsfruktan. Skall och dhem uti Kyrkan ett särdeles rum förordnas, varest the alla predikedagar uti ett heelt åhr, så länge Gudstiensten vahrer, stå skola, tå Presterskapet skola aff Predikestohlarne, hafva för dhem innerliga förböner, desslikes på dheras Gudsfruchtan, och bättring, gran- och noga acht halva. Uti exekutionen bör och observeras, att dhe som yngre nogot lindrigare, blifva rijsade.

Hovrätten dömer 15 personer till risslitning

Följande nämns i Oväsen i Älvdalen

Gertrud Svensdotter, 12 år

Håll Anna

Anna Eriksdotter, 9 år

Hans Hansson, 10 år

Anders Mattsson, 14 år (Bältergården)

Anna Jacobsdotter, 12 år (dotter till Bond-Elin)

Karin Jacobsdotter, 10 år (dotter till Bond-Elin)

Släkt till personer som nämns i boken

Kettisgården: Per Mattsson, 11 år, Anna Mattsdotter, 9 år,

Följande nämns inte i boken

Lill Märit från Lillhärdal, 8 år (Stor-Märets lillasyster)

Olof Joensson, 14 år, Joen Joennsson, 16 år, (Lillhärdal)

Två Karin Mattsdotter, 8 år, Väster Mökeläng, Älvdalen

Anna Jonsdotter, 11 år, Kittan, Älvdalen

4:la Classis

”Desse blifva ifrån straff befriadhe och dheras saak under Guds dom skutin”

Sjutton personer ställs under Guds dom. Däribland två Marit Matsdotter (nr 1 är dotter till Bälter-Marit och nr 17 är huvudkaraktären i Oväsen i Älvdalen)

Här hittar du en sammanfattning av utbrottsskedet i det stora oväsendet