Vilken egendom skall tas upp i bouppteckningen?

När en person avlider skall det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. I bouppteckningen skall den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. På skatteverkets hemsida finns en handledning om hur egendomen värderas. Efterlevande make (Ärvdabalken 20 kap 4 § st 2) Var den döde gift skall båda makarnas tillgångar och skulder  […]

Att hjälpa någon med ekonomin

Varje lagbok börjar med ”Sveriges Rikes lag gillad och antagen av riksdagen år 1734, stadfäst av konungen den 23 januari 1736.” Systemet med balkar är kvar sedan den tiden – även om de flesta lagarna förändrats. Men fortfarande finns det rester av ursprungslagen som fortfarande tillämpas. Handelsbalken 18 kap 9 § är en sådan lag; […]

Nya strukturer för boutredningar

Inte sällan får vi in pärmar med handlingar för att göra boutredning efter en person. Att gå igenom alla handlingar tar tid. Vi vill alltid se specifikationen i den senaste självdeklarationen, men det är inte någon garanti för att vi hittar alla tillgångar. Om någon tillgång inte tagits upp i bouppteckningen skall tilläggsbouppteckning upprättas Ärvdabalken […]

Hur gör man med fastigheten om dödsbodelägarna inte kommer överens?

I ett dödsbo har varje dödsbodelägare vetorätt. Det innebär att egendom inte kan säljas utan att alla delägarna är överens. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan de ansöka om boutredningsman. En boutredningsman får fatta beslut för dödsboet. Däremot får boutredningsmannen inte sälja fastigheter utan dödsbodelägarnas samtycke. Ärvdabalken 19 kap 3 § Fast egendom eller […]

Boutredning och Bouppteckning

De senaste dagarna har jag fått många allmänna frågor gällande dödsbon. Istället för att svara i enskilda ärenden försöker jag ge ett allmänt svar på hemsidan. Frågor om dödsbon är något som berör. Ofta är situationen känslig och grälen från sandlådan som aldrig blev lösta flyter upp till ytan. Nu blir det ibland en sista […]