Finns det några fördelar med att båda samborna/makarna är lagfarna ägare till fastigheten?

Om du gifter dig får du en giftorätt i den andres egendom. Det kan innebära att du har rätt till hälften av den andres fastighet vid en bodelning även om du inte är lagfaren ägare. Mer om bodelning för sambor och äkta makar hittar du här.

Vilka fördelar finns det med att vara lagfaren ägare?

Äktenskapsbalken 11:9

En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

Den maken som ensam äger fastigheten har rätt att lösa ut den andre maken med pengar. MEN – Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. (Äktenskapsbalken 11:8)

Under äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sina tillgångar. Om endast en av makarna äger fastigheten kan hela fastigheten mätas ut för den lagfarna ägarens skulder.

Ibland är konflikter bara den enes fel

På senare tid har många av mina tankar handlat om varför det blir allt vanligare med djupa, långdragna vårdnadskonflikter.

Åse Persson är medlare på Skånsk terapicentrum. Tänk om alla föräldrar hade haft förmånen att träffa en medlar som henne!!!

Hon berättar att det är inte skilsmässan i sig som är skadlig för barnen – utan föräldrarnas sätt att hantera sina konflikter – oavsett om de lever tillsammans eller är skilda. Genom att berätta om anknytningsteorin får hon föräldrarna att förstå hur viktigt det är att de sätter barnets bästa först.

Enligt anknytningsteorin har vi – liksom alla andra däggdjur – behov av att omedelbart från födseln knyta an till någon annan för att överleva. Ofta är det mamman vi knyter an till – men båda föräldrarna blir vanligtvis viktiga anknytningspersoner.

Om anknytningen är trygg får barnet en organiserad anknytning (vilket ca 50 % har). Om barnet behöver anpassa sig efter föräldrarna för att få uppmärksamhet kan de antingen utveckla en ambivalent anknytning (blir stökig för att få uppmärksamhet) eller utveckla en undvikande anknytning (anpassar sig för att tillfredsställa föräldrarna).

Barn iakttar föräldrarna. Hur trygga de känner sig tar de med sig som en inre arbetsmodell som de har med sig när de går ut i llivet.

De organiserade, ambivalenta och undvikande ankntyningsmönstren är alla normala. Men det finns även ett onormalt anknytningsmönster som kallas desorganiserat.

Barn som inte kan förstå sina föräldrars reaktioner får desorganiserad anknytning. Detta ser man ofta hos barn till missbrukare eller barn som blivit misshandlade. Men även långvariga – för barnen oförståeliga – konflikter mellan föräldrarna leder till att barnen får en desorganiserad anknytning.

Åse Persson förklarar att du aldrig kan förändra den andre föräldern. Båda föräldrarna måste anpassa sig och hitta ett mittfält som fungerar. Medlare, socialsekreterare och advokater kan tillsammans hjälpa föräldrarna att skapa spelregler i mittfältet genom avtal.

Vid växelvis boende är det viktigt att föräldrarna delar med sig om information om barnen. Mobiltelefoner gör det enkelt att “slänga i väg” ett sms eller mail. Det är lätt att dessa meddelanden uppfattas som provocerande av den andre föräldern.

Åse Persson föreslår att rapporteringen sker i samband med skiftet, är kortfattad och bara innehåller följande information:

1) barnens hälsotillstånd (har de skadat sig, har de feber etc)

2) information om barnens skola

3) information om barnens kompisar

4) information om det kommer ske några förändringar under den närmaste tiden

Varför då denna rubrik? – Ibland är konflikter bara den enes fel. Rubriken är hämtad från en artikel av Michael Rangne som jag hittade på dagens juridik.

Vi är många advokater och domare som konstaterar att antalet vårdnadskonflikter ökar och att de dessutom är mer svårlösta och långvariga. Varför?

Svårlösta konflikter hos föräldrarna leder till otrygga barn som tar med sig sina föräldrars sätt att hantera konflikter in i sina egna relationer. Är det ett växande samhällsproblem?

Att arbeta med familjerätt är spännande – om än väldigt påfrestande. I mötet med parterna i konflikter blir deras beteenden ibland så tydliga. Som advokat kan du vara ett stöd på många olika plan.

På senare tid har jag vid ett flertal tillfällen skickat länkar till mina klienter. Därför skriver jag nu det här inlägget för att kunna hänvisa hit istället. Förhoppningsvis skall det kunna hjälpa mer än mina klienter!

Fysisk misshandel är lätt att se. Psykisk misshandel är svårt att sätta ord på och tar tid att upptäcka. På sidan “Det osynliga våldet” kan du läsa mer.

Äktenskapsförord i samband med äktenskapets ingående

Att giftorätten gäller från att du gifter dig är en sanning med modifikation. Giftorätten trappas upp under 5 års tid. Man kan säga att du har giftorätt med 20% efter ett år, med 40% efter två år osv.

Å andra sidan – var du sambo fem år innan äktenskapet så räknas även den tiden in. Dvs då kan det bli full giftorätt från bröllopsdagen.

För att undvika den situationen kan du underteckna ett äktenskapsförord innan bröllopet. Om det skickas in för registrering direkt efter bröllopet gäller det från äktenskapets ingående.

Det är inte ovanligt att vi kontaktas någon månad innan bröllopet för att en av de blivande makarna önskar upprätta ett äktenskapsförord. Så avbokas tiden för det är så mycket med bröllopsförberedelserna just  då. Det bokas ny tid som också avbokas … och så rinner plötsligt det där äktenskapsförordet ut i sanden.

Att skriva ett äktenskapsförord är alltid svårt. Det är en ingripande handling.

Jag menar att det är fel att upprätta ett äktenskapsförord i nära anslutning till bröllopet. Egentligen borde äktenskapsförordet ingå redan i grundpaketet – ”Jag älskar dig och vill gifta mig med dig av kärlek men inte av ekonomiska skäl – därför är ett äktenskapförord en förutsättning för äktenskap – accepterar du inte ett äktenskapsförord blir det heller inte något bröllop”

Återigen – avtal och känslor hör inte ihop. Därför vore det klokt att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av ett äktenskap med sin advokat innan frieriet. Men hur romantiskt är det?

Avtal där känslor är inblandade

Har du tänkt på hur många avtal som bygger på förtroende? Och krävs det förtroende så är plötsligt känslorna med. Förtroende är något du känner – inte något du kan tänka ut logiskt.

Innan du gifter dig borde du se över din ekonomiska situation med ett eget ombud. För är det någon avtalssituation när känslorna är inblandade så är det väl vid ett bröllop?

Genom att gifta sig blir all din egendom giftorättsgods. Giftorätten ger den du gifter dig med en rätt till hälften av din egendom vid en skilsmässa.

Vad innebär detta ekonomiskt för dig? Har du tänkt igenom din älskades förmögenhetssituation. Nej, så klart är det inte det första man tänker på. Men det har faktiskt ganska stor betydelse vid en skilsmässa.

Antag att du har egendom för 1 Mkr och din älskade inte äger någonting. Ja, då får du betala ut en halv miljon vid en skilsmässa. Äger din älskade egendom till ett värde av 2 mkr är det istället du som vid en skilsmässa kan öka din förmögenhet med en halv miljon – om det nu inte är så att din älskades egendom är enskild genom villkor i testamente eller gåva. Det är villkor som du inte behöver känna till.

Om all din älskades egendom är enskild kan du bli tvungen att betala en halv miljon i bodelningslikvid till din älskade som redan har 2 mkr i enskild egendom. (Nu finns det en del jämkningsregler – men det går jag inte in på här.)

Visst vore det klokt att ha tänkt igenom de här förutsättningarna innan avtalet om äktenskap?

Tillit är ett av de vackraste orden jag vet!

Tillit är en förutsättning både i kärleks- och i vänskapsrelationer. När man känner den där tilliten så är det lätt att glömma ifrågasätta. Men har du tänkt på att den du har tillit till kanske inte är lika blåögd som du. Vem är det då som är förlorare när tilliten försvinner?

Du tänker – det är lätt för henne att vara klok – hon som är advokat. Men trots att jag är advokat har jag i privatlivet begått samma misstag själv.

Med tilliten som grund förutsätts att  båda har det gemensammas bästa för ögonen. Jag vet ju hur man borde göra, vad jag rekommenderar alla klienter att göra. Tillit är en känsla och känslor gör inte någon till en bra förhandlare. I det här läget behöver jag anlita någon utomstående – precis som de flesta skulle behöva göra.

Kontrakt

Passagerarfärjan Viberö är fylld av solbrända stockholmare på väg hem. Få njuter av hur bergen letar sig ner i vattnet likt slöa dinosaurier. Själv fascineras jag lika mycket varje gång. Kanske är det enkelheten som lockat mig ut i Stockholms skärgård de senaste åren. Känslan av att gå barfota över varma stenhällar, att skölja ur hårschampot i havet simmande på rygg, frånvaron av diskmaskin och rinnande vatten.

Jag tänker tillbaka på sommarens ”disk-diskussioner”. För mig var det självklart att ungdomarna skulle hjälpa till. Ändå uppstod diskussioner efter varje måltid om vems tur det var att diska och hur mycket var och en diskat hittills. Ett typiskt exempel på hur lätt det är att prata förbi varandra – att inte lyssna. Vad säger den andre mellan raderna? Vad är innebörden av det som inte sägs?

Båten lämnar fyra vita ränder av skum bakom sig och skapar en krusning på den spegelblanka vattenytan. Den lilla förhöjningen växer till en våg som bildar en kaskad av vitt skum när den slår hårt mot berget.

Hur ofta glömmer vi inte att ta reda på vad den andre vill? Hur ofta skapar inte otydligheter små vågrörelser på den lugna ytan, små vågor som nästan inte syns? Ändå kan de växa sig stora och slå hårt mot verkligheten. Juridiken behöver inte bara handla om att hjälpligt sortera upp och reparera det vågorna krossat och blandat ihop. Juridiken kan även vara en vågbrytare som förebyggande reder ut otydligheter och stoppar de små vågorna som annars kan växa sig stora.

Så här i efterhand inser jag att vi borde ha gjort upp ett ”kontrakt” innan vi åkte i väg. Då hade vi alla visst vad vi förväntade oss av varandra. På samma sätt borde man upprätta kontrakt när man ingår olika former av samarbete, t ex flyttar ihop eller startar företag tillsammans.

Äktenskapsförord och kompanjonsavtal är vanliga avtal, men samarbetsavtal om hemmets skötsel har jag hittills aldrig upprättat. Vem vet – sådana avtal skulle kanske avvärja många diskussioner.

Flaggan vajar i båtens akter. På berghällarna lyser röda stugor som ett bevis på människans samarbetsförmåga, vilja och kraft! Vita segelbåtar kryssar mellan öarna och fångar upp vinden.

Ibland är det lätt att glömma bort att ta tillvara alla de möjligheter som finns!