Vilken egendom skall tas upp i bouppteckningen?

När en person avlider skall det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

I bouppteckningen skall den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. På skatteverkets hemsida finns en handledning om hur egendomen värderas.

Efterlevande make (Ärvdabalken 20 kap 4 § st 2)

Var den döde gift skall båda makarnas tillgångar och skulder  antecknas var för sig. Det gäller även om den efterlevandes tillgångar var enskild egendom.

Efterlevande sambo (Ärvdabalken 20 kap 4 § st 3)

Om en efterlevande sambo begär bodelning skall samboegendomen antecknas särskilt. Skulder med säkerhet i samboegendomen skall också antecknas. I vissa fall skall all den efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas.

Vad innebär det att vara sambo?

Jag skulle vilja dela upp frågan i två delar;

1) Vad händer vid separation?

2) Vad händer vid dödsfall?

Men första frågan är – när uppstår ett samboförhållande? Det finns tyvärr inte något enkelt svar på den frågan. Därför är det klokt att upprätta att avtala bort sambolagen om du är osäker. På www.advokatbyran.nu finns exempel hur man kan formulera sig.

1. Vad händer vid separation?

Om en av samborna begär bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde skall samboegendomen delas. Vad som är samboegendom kan du läsa mer om här. 

2. Vad händer vid dödsfall?

En sambo har bara en bodelningsrätt, här hittar du mer information. För att en sambo skall ärva behövs testamente. Annars är det sambons laga arvingar som ärver.

Om du klickar på “sambo” i taggmolnet längst ner till höger hittar du fler inlägg om att vara sambo.

 

Har det någon betydelse om ett bankkonto är gemensamt eller om den andre bara har dispositionsrätt?

Ett gemensamt konto innebär att kontohavarna är samägare till kontots behållning.

Antag att Anders och Bettan är sambor. Bankkonto ingår inte i samboegendomen. Om de har sitt gemensamma sparande på ett gemensamt konto anses de äga hälften var av behållningen om något annat inte kan visas. Om de istället sparar på Anders konto som Bettan har en dispositionsrätt till anses Anders äga hela behållningen.

Vid en äktenskapsskillnad har det ofta inte så stor betydelse eftersom vardera makens överskott läggs samman och delas på hälften. Men om en av makarna har ett nettounderskott får det stor betydelse om sparkontot var gemensamt eller inte.

Många har inte någon aning om de har gemensamma konton eller dispositionsrätt. Ta reda på fakta och fundera på hur ni vill ha det!

Vad innebär det att äga en fastighet tillsammans?

Mitt råd är alltid att komma överens om vad som ska hända med fastigheten innan du flyttar ut. Om du är lagfaren ägare och är betalningsansvarig för lånen kan det hända att du får fortsätta att betala för lånen tills fastigheten sålts. Visserligen kan du yrka nyttjanderättsersättning om den andre bor kvar i bostaden. Men konflikter med anledning av bodelning kräver mycket energi och kostar ofta stora summor i ombudsarvode.

Om ni är överens om att en av er ska bo kvar i fastigheten tills den sålts bör ett samäganderättsavtal upprättas där ni vem som skall svara för kostnaderna. Informera banken om avtalet så kan de fördela räntan i kontrolluppgifterna i enlighet med er överenskommelse.

Om en av er ska överta fastigheten är det bra om ni kan komma överens ett värde på fastigheten i så nära anslutning till separationen som möjligt. Förslagsvis kommer ni överens om en fastighetsmäklare som skall värdera fastigheten.

Mycket kan hända som påverkar fastighetens värde. Förutom värdeförändringar pga fastighetsmarknaden påverkas fastighetens värde av hur den sköts. En fastighet som inte underhålls kan snabbt förlora i värde.

Så länge båda parterna är lagfarna ägare är de vanligtvis solidariskt betalningsansvariga för lånen. Innan fastighetens sålts eller den som flyttar befriats från betalningsansvar via bodelningsavtalet är det nästintill omöjligt att beviljas banklån för ett nytt boende.

Konflikter i samband med bodelningen blir ofta infekterade och det finns tyvärr sällan några bra lösningar. En sårad part kan dra in alla möjliga tvistefrågor i konflikten. Inte sällan tar processerna flera år.

Det är svårt att tro att parterna faktiskt en gång lovat att älska varandra i nöd och lust.

Glöm inte ordspråket “Det är sällan man skiljs åt i sämja – ty rådde det sämja skulle man inte skiljas.”

Så – tänk dig för innan du köper Bostad tillsammans med någon.

 

Finns det några fördelar med att båda samborna/makarna är lagfarna ägare till fastigheten?

Om du gifter dig får du en giftorätt i den andres egendom. Det kan innebära att du har rätt till hälften av den andres fastighet vid en bodelning även om du inte är lagfaren ägare. Mer om bodelning för sambor och äkta makar hittar du här.

Vilka fördelar finns det med att vara lagfaren ägare?

Äktenskapsbalken 11:9

En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

Den maken som ensam äger fastigheten har rätt att lösa ut den andre maken med pengar. MEN – Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. (Äktenskapsbalken 11:8)

Under äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sina tillgångar. Om endast en av makarna äger fastigheten kan hela fastigheten mätas ut för den lagfarna ägarens skulder.

Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras.

Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats.

Huvudregeln är att arvet efter Anders föräldrar utgör giftorättsgods som skall delas, medan arvet efter Bertas föräldrar inte ingår efter som Berta inte hade fått något arv vid brytpunkten (dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in).

(Detta är bara ett exempel för att visa lagtexten. I verkligheten skulle Anders kunna åberopa skälighetsreglerna i 12 kap 1 § – men det är en annan historia.)

Om Anders föräldrar hade upprättat ett testamente där de gjort arvet till enskild egendom skulle Anders inte behövt att dela med sig.

Här hittar du mer information om hur du gör det barnen ärver efter dig till enskild egendom.

Samboegendom

§ 8 i sambolagen lyder;

“När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning.”

Vad är då samboegendom?

§ 3 i Sambolagen lyder;

“Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §”

I äktenskap utgår lagstiftaren från att all egendom är giftorättsgods och därmed bodelningsbar. I sambolagen är utgångspunkten den motsatta. Det är bara samboegendom som är bodelningsbar.

Ibland händer det att den första frågan är om det föreligger något samboförhållande (se även här).

Därefter kommer frågan har egendomen förvärvats för gemensamt bruk.

§ 9 Sambolagen lyder;

“Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits.

Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållande eller omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. “

Genom samboavtal kan samborna avtala bort bodelningen – detta innebär emellertid inte att egendomen blir enskild egendom.

Vill samborna att bodelningen skall omfatta annan egendom än samboegendom kan detta inte regleras i samboavtal. Istället får de ingå äktenskap.

 

 

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt.

När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods.

Äktenskapsbalken 7 kap 2 §

Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda.

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av  arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnade vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

I samboförhållande finns inte någon enskild egendom. Frågan är om egendom är bodelningsbar eller inte. Bodelningsbar egendom kallas Samboegendom.

 

Hur och när värderas egendomen? (del 11 – Vidare steg)

Egendomen skall värderas i samband med uppdelningen av egendomen[1]. Ofta uppstår oenighet när egendomen skall värderas. Vad är AB Svets värt? Är det substansvärdet, försäljningsvärdet eller värdet av aktiekapitalet som räknas? Vad är fastigheten värd?

Om makarna inte kan enas om en bodelning kan båda eller en av dem ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare[2]. Bodelningsförrättaren skall upprätta en bodelning och kan avgöra sådant som makarna inte kan enas om. Om en make är missnöjd med bodelningen får han eller hon klandra den vid tingsrätten.

Möjligheten för en make att ansöka om bodelningsförrättare utgör ett påtryckningsmedel som ofta får makarna att enas om värdet av egendomen.

[1] Lundén makar sid 92, Grauers sid 76, props id 159

[2] Lundén makar sid 93 ff, ÄktB 17 kap.

När ett samboförhållande upphör (del 2 – vidare steg)

”Man måste inte gifta sig i kyrkan. Man kan gifta sig på socialkontoret. Eller man kan flytta ihop utan att tala om det för någon. Det viktigaste är att tala om det för någon. Det viktigaste är att man vet det själv.”

Nina, 6 år” ur Gamla tanter lägger inte ägg av Mark Levengood och Unni Lindell

I Sverige är omkring 1/3 av alla förhållanden samboförhållanden. Enligt statistiken är det dubbelt så vanligt med separationer i samboförhållanden som i äktenskap[1]. Många vet att det finns en sambolag men få har satt sig in i vad den innebär. Det är därför inte ovanligt att en av samborna blir ”förlorare” i bodelningen.

Ett problem är att veta när ett samboförhållande börjar och slutar. Lagtextens definition av ett samboförhållande är.

”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”.

Stadigvarande brukar man säga är när man har gemensam folkbokföringsadress. Förhållandet skall ha haft en viss varaktighet. Det skall vara ett parförhållande. Förarbetena talar om sexuellt samliv[2].

Men vad är gemensamt hushåll? Här menar man att det skall förekomma ett samarbete i vardagliga göromål samt viss ekonomisk gemenskap/samarbete[3].

Om ena parten flyttar in i den andre partens hus och de har vars en våning där den övre våningen visserligen bara har ett enkelt pentry, där var och en har sina möbler – är det då fråga om ett samboförhållande?

Två kompisar som delar studentlägenhet och lägger pengar i en gemensam matkassa?

 Det finns inte några entydiga svar. Det blir ofta en bedömningsfråga i det enskilda fallet.[2] Agell sid 242 ff i 3:e upplagan, Grauers sid 223 ff i 6:e upplagan..

[3] prop. 2002/03:80 sid 28