Förtal på bloggar

HDDet är alltid extra intressant att läsa rättsfall som berör frågor som precis varit aktuella i egna mål.
 
HD har lämnat prövningstillstånd i ett mål där A yrkat 10 000 kr i skadestånd av B efter att ha blivit kränkt på en blogg. Tingsrätten utdömde en kränkningsersättning om 5 000 kr. Så här skriver tingsrätten i sina domskäl;
Kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen
För att skadestånd ska utgå enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen krävs att B kan anses ha allvarligt kränkt As ära; är det inte fråga om en allvarlig kränkning anses inget lidande ha uppkommit. Vad som utgör en allvarlig kränkning måste bedömas utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall (prop. 2000/01:68 sid. 49 f).
Av de uppgifter som parterna lämnat i denna del framgår att det är ostridigt att A upptäckte inlägget den 12 januari 2010, att han inte kontaktade B i anledning av detta utan att han istället väckte talan i tingsrätten, samt att blogginlägget funnits tillgängligt på Internet i vart fall under två månaders tid. B har vidgått att A kan ha känt sig kränkt av det som skrivits i blogginlägget men bestritt att kränkningen ska föranleda kränkningsersättning. B har härvid påstått att A inte har försökt begränsa skadan i skälig omfattning eftersom denne efter upptäckten inte omgående har kontaktat B och bett dem att ta bort det aktuella inlägget. A menar att det inte kan åligga honom att ta kontakt med sina politiska antagonister för att få bort ett blogginlägg.
En fråga av principiell betydelse är om bedömningen av kränkningen i det enskilda fallet bör påverkas av den skadelidandes eget uppträdande vid skadetillfället. För att en allvarlig kränkning av den personliga integriteten ska anses uppkomma krävs naturligtvis att angreppet riktar sig mot någon som i viss mån värnar om sin integritet (prop. 2000/01:68 sid. 52). Tingsrätten finner att förtalsbrottet fullbordades redan genom att blogginlägget lades ut på Internet och gjordes tillgängligt för andra. Vidare kan konstateras att de uppgifter som lämnats i blogginlägget till sin karaktär och innebörd är kränkande gentemot A integritet. Uppgifterna har lämnats i en ordning som allmänt sett ger en snabb och bred spridning och blogginlägget har funnits tillgängligt på Internet under tre veckor innan det uppmärksammats av A och sammanlagt under i vart fall drygt två månader. Redan knappt tre veckor är en förhållandevis lång tid, särskilt när det rör sig om ett medium som Internet där allting blir omedelbart tillgängligt och snabbt kan få en stor spridning, även om det i det nu aktuella fallet är svårt att veta hur stor spridningen i praktiken har varit. Tingsrätten finner därför att det redan vid den tidpunkt då A upptäckte inlägget har varit fråga om så lång tid av tillgänglighet på Internet att det kan vara fråga om en allvarlig kränkning. A kan inte heller genom sin underlåtenhet att kontakta B angående inlägget anses ha gett upp sitt krav på respekt för den personliga integriteten; han har ju istället väckt talan vid tingsrätten för att värna sin personliga integritet. Bs invändning om att A inte har begränsat skadan i skälig omfattning kan mot bakgrund av ovanstående inte vinna bifall. Vid en samlad bedömning utifrån de omständigheter som förekommit i målet finner tingsrätten att A  har blivit allvarligt kränkt på ett sådant sätt att han är berättigad till ersättning.
Vid bestämmande av kränkningsersättningens storlek bör utgångspunkten enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen vara vad som är skäligt med hänsyn till den kränkande handlingens art och varaktighet. Särskild hänsyn bör i ärekränkningsmål tas till om handlingen har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Kännetecknande för ersättningen bör vara att man ser till vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit genom det brottsliga angreppet. Man ska alltså anlägga ett objektivt betraktelsesätt, vilket bl.a. i stor utsträckning leder till bruk av schabloner (Skadeståndslagen, en kommentar, 2006, sid. 288). Det finns några mål i underrättspraxis som har rört förtal via webbloggar där tingsrätterna avseende liknande skrivelser som i nu aktuellt mål har funnit att 5 000 kr är att anse som ett skäligt belopp. Tingsrätten kan i förevarande mål inte se att den aktuella handlingen skulle vara av så allvarlig art eller av sådan varaktighet att den skulle föranleda högre kränkningsersättning än så. Det är i målet inte heller visat att Bs publicering av det aktuella inlägget på sin webblogg har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att kränkningsersättningen skäligen ska bestämmas till 5 000 kr.
 
 Prövningstillstånd innebär att Högsta Domstolen vill titta närmare på ärendet. Ibland ändrar de domslutet (de 5 000 kronorna) ibland ändrar de i domskälen (den motivering tingsrätten har gett för att de kom fram till beloppet 10 000 kr).
 
Jag önskar att många ungdomar läser det här inlägget för att sprida kunskap om att det inte är tillåtet att kränka andra på nätet!