Den kyrkopolitiska situationen

”När Gustav Vasa valdes till riksföreståndare 1521 lovade han att så länge han levde försvara och bevara den heliga kyrkans privilegier, personer och ägodelar.” ”Även kungavalet i Strängnäs 1523 följde gammalt katolskt cermonil. På landslagen och med reliker i sina händer svor kungen att efterleva det som landslagen stadgade – ’Så sant mig Gud hjälpe till kropp och själ, jungfru Maria och Sankt Erik konung och alla helgon samt de reliker jag i handen håller, skall jag fullgöra alla här uppräknade artiklar efter bästa förmåga och samvete.'”

Citat ur Olle Larssons ”Gustav Vasa en furste bland furstar”

Enligt Ivan Svalenius sid 62 kom vare sig Hans Brask eller Ingemar i Växjö till kungavalet i Strängnäs 1523.

”Den utvalde biskopen Magnus Sommar kunde hälsa välkommen till sin stiftstad inte bara sin kollega i Skara och kanske också den i Västerås utan även en långväga gäst, den lärde Johannes Magnus, som just i de dagarna återvände till hemlandet föra tt som påvens legat bekämpa det spirande kätteriet – den gångna tidens tvenne återstående biskopar, Hans Brask och den gamle bräcklige Ingemar i Växjö, uteblev däremot. ”

Privilegiefrågan tillkom riksrådet. Brask och hans meningsfränder hade rekommenderat uppskov. Men Gustav kunde inte likt biskopen besvara frågan med att bli sjuk och stanna hemma.

Oktober 1523 – möte i Söderköping där påvens krav på att återinsätta Gustav Trolle avvisades. Gustav Vasa förklarade att om inte påven gick honom till mötes skulle han se till att de valda biskoparna fick sin bekräftelse av ’den ende och högste översteprästen Kristus.’

Påven förklarade att någon ny ärkebiskop inte kunde tillsättas så länge Gustav Trolle var vid liv. Johannes Magnus skulle dock få vikariera som ärkebiskop.

Januari 1524 – riksdag i Vadstena: krävde att Johannes Magnus i egenskap av påvligt sändebud skulle bekräfta biskopsvalen.

Maj 1524 vigde påven Peder Månsson till biskop för Västerås. Det behövdes emellertid tre vigda biskopar för att genomföra en kungakröning.

I kungaeden 1528 hade den del av kungaeden där regenten lovade att värna kyrkan, biskoparna, abbotarna och privilegierna tagits bort.

Uppsala

Ärkebiskop Gustav Trolle hade flytt till Danmark. I mars 1523 valdes Mäster Knut. Gustav Vasa fick valet ogiltigförklarat och förordade istället påvens sändebud Johannes Magnus.

Linköping

Hans Brask, den katolska kyrkans mäktigaste man i Sverige

Strängnäs

Mattias av Strängnäs hade blivit halshuggen i Stockholms blodbad och ersatts av Didrik Slagheck (som saknade påvens bekräftelse och avrättades i Lund). Ny biskop: Magnus Sommar.

Västerås

Otto Svinhufvud dog 1522 i fångenskap i Stockholm. Ny biskop: Peder Jacobi Efter anklagelser om stämplingar utsågs istället Petrus Magni (föreståndare för Birgittahuset i Rom)

Skara

Vincent av Skara hade halshuggits i Stockholms blodbad och ersatts av Jens Andersen Beldenak. Han saknade dock påvens bekräftelse. Ny biskop: Magnus Haraldsson men påven föreslog Francesco de Potenza.

Växjö

Biskop Ingemar

Åbo

Arvid Kurck hade flytt undan Sören Norby men skeppet förliste och biskopen omkom. Hösten 1523: Erik Svensson ny biskop. 1528 var Magnus Skytte biskop

Lämna ett svar