Vem företräder dödsboet?

Förvaltning av dödsbodelägarna – Ärvdabalken 18:1 lyder: Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör dödsboet. Åtgärder som inte […]

Ang dödsbo efter nordisk medborgare med hemvist i Sverige

Allt fler frågor handlar om utländska dödsbon. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge gratis rådgivning. Genom den här bloggen hoppas jag däremot att vi skall kunna vägleda läsaren vidare. Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade hemvist här i riket mm § 1 Hade dansk, finsk, isländsk eller […]

Vad innebär sambolagen? (del 3 – vidare steg)

Sambolag (2003:376) §§ 3-8 När du är sambo har du en bodelningsrätt i Samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. För enkelhetens skull brukar jag säga att bodelningsrätten omfattar möbler, husgeråd, fastighet eller bostadsrätt som förvärvats efter att man flyttat ihop eller strax innan med avsikten att man skulle använda det […]

Den gode advokaten

Den förste advokaten jag kom i kontakt med var pappan i Kitty-böckerna. Han förmedlade en känsla av trygghet och klokhet. Det där rättrådiga. Han var inte någon paragrafryttare som tillskansade sina klienter oriktiga fördelar. Nu var ju Kitty-böckerna inte särskilt välskrivna och kanske är min minnesbild av advokaten fel. Ändå blev han min förebild. Att […]

Det borde du tänkt på! (Del 1 – vidare steg)

Nu tar jag en paus i föredraget ”Öppna dörrarna”. Resten av anteckningarna är bara stödord och tar lite längre tid att skriva. Tid som inte finns just nu.  2004 när jag startade företaget erbjöd Regionalt ResursCentrum kurser om marknadsföring för kvinnor som drev föredrag. På dessa kurser träffade jag andra kvinnor som nyligen startat företag. En av […]

Fotboja

Länge drömde jag om att bli journalist. Det ständiga lärandet lockade. Kanske är det därför jag fortfarande är frågvis. Det stimulerar mig att ta reda på sådant jag inte vet. T ex det där med fotboja. Därför ringde jag upp Frivården. Den som döms till fängelse i 6 månader eller mindre kan få fängelsestraffet omvandlat […]

En advokat får inte främja orätt

Vänner frågar ofta hur jag kan vara försvarare. Som advokat har jag en lojalitetsplikt mot klienten. Det innebär att inget får hindra mig att ta tillvara klientens intressen – så länge jag inte främjar orätt. Främja orätt – vad är det? Om klienten säger – jag är oskyldig – är det inte min uppgift att […]

Skyddtillsyn (del 5)

BrB 30 kap 30 kap. 9 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta 1. om en påtaglig förbättring skett […]