Vilken egendom skall tas upp i bouppteckningen?

När en person avlider skall det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. I bouppteckningen skall den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. På skatteverkets hemsida finns en handledning om hur egendomen värderas. Efterlevande make (Ärvdabalken 20 kap 4 § st 2) Var den döde gift skall båda makarnas tillgångar och skulder  […]

Vad innebär det att vara sambo?

Jag skulle vilja dela upp frågan i två delar; 1) Vad händer vid separation? 2) Vad händer vid dödsfall? Men första frågan är – när uppstår ett samboförhållande? Det finns tyvärr inte något enkelt svar på den frågan. Därför är det klokt att upprätta att avtala bort sambolagen om du är osäker. På www.advokatbyran.nu finns […]

Nya strukturer för boutredningar

Inte sällan får vi in pärmar med handlingar för att göra boutredning efter en person. Att gå igenom alla handlingar tar tid. Vi vill alltid se specifikationen i den senaste självdeklarationen, men det är inte någon garanti för att vi hittar alla tillgångar. Om någon tillgång inte tagits upp i bouppteckningen skall tilläggsbouppteckning upprättas Ärvdabalken […]

Dödsboets skulder

Vad händer skulder inte upptäcks förrän dödsboets tillgångar skiftats ut? Ärvdabalken 21 kap 4 § st 1 Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra skulder har betalts eller medel till deras betalning ställts under särskild vård, skall bodelningen eller skiftet gå åter. st 3 Finns egendom som skall lämnas åter inte i […]

Hur gör man med fastigheten om dödsbodelägarna inte kommer överens?

I ett dödsbo har varje dödsbodelägare vetorätt. Det innebär att egendom inte kan säljas utan att alla delägarna är överens. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan de ansöka om boutredningsman. En boutredningsman får fatta beslut för dödsboet. Däremot får boutredningsmannen inte sälja fastigheter utan dödsbodelägarnas samtycke. Ärvdabalken 19 kap 3 § Fast egendom eller […]

När ska dödsboets värdepapper säljas?

Om det finns värdepapper i ett dödsbo kan dödsbodelägarna välja att sälja värdeapperna i dödsboet eller att överföra värdepapperna till någon eller några av dödsbodelägarna genom ett arvskifte. Vad är skillnaden? Den största fördelen med att överföra värdepapperna till dödsbodelägarna är att varje dödsbodelägare själv kan bestämma försäljningstidpunkten oberoende av vad de andra dödsbodelägarna anser. […]

Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]