Hur hanteras arv som är enskild egendom i en skilsmässa?

Antag att Anders ärvde 500 000 kr efter sina föräldrar. Genom testamente hade de förordnat att arvet skulle utgöra hans enskilda egendom. Hur hanteras arvet vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad?

Svaret är att det beror på vad Anders kan bevisa.

Om han konsumerat upp pengarna finns det inte något kvar av hans enskilda egendom.

Om pengarna var placerade i värdepappersfonder som han övertog genom arvskifte och det inte skett några förändringar kan han bevisa att arvet finns kvar.

Men vad händer om han fick ut pengarna i kontanter som han sedan använt till olika saker?

I rättsfallet NJA 1992 s 773 har följande fråga behandlats; ”Make har på ett bankkonto satt in försäljningslikvider, vilka i hans hand utgjort hans enskilda egendom. På kontot fanns sedan tidigare av makarna insatta medel som ingick i deras giftorättsgods. Fråga om försäljningslikviderna genom insättningen förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Eftersom Högsta Domstolens domskäl är relativt korta väljer jag att citera dem:”Det ifrågavarande bankkontot, konto III, var ett transaktionskonto, på vilket sattes in bl.a. makarna P:s löner. Vid tiden för insättningen av aktielikviden på 120000 kr fanns alltså på kontot redan andra medel. Situationen var densamma när de bägge dellikviderna från fastighetsförsäljningen sattes in något senare. De av Mats P sålunda till kontot överförda medlen, vilka samtliga enligt vad HovR:n funnit i hans hand utgjort hans enskilda egendom, har sålunda kommit att sammanblandas med andra medel.

En insättning på ett gemensamt konto kan försvåra särskiljandet av egendom av olika slag men medför inte att egenskapen av enskild egendom utsläcks utan vidare. Kontots behållning bör kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur under förutsättning att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan håller de skilda medelsslagen i sär. En annan sak är att medlens karaktär av enskild egendom betydligt enklare bevaras genom att ett särskilt konto öppnas för medel som även fortsättningsvis skall vara undantagna giftorätt.

I förevarande fall skedde inte så. Insättningarna gjordes på ett konto som av båda makarna fortlöpande användes för familjens in- och utbetalningar. Genom insättningarna av de aktuella likviderna på konto III har medlen därför förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Mitt råd är att dokumentera vad som händer med arvet. För att inte riskera sammanblandning kan det vara klokt att inte sätta in pengar på bankkonto där det redan finns giftorättsgods. Spara underlag som visar hur arvet investerats.