Klimatsmart skrivande

 

Magnolia

Diskussionen med tjejerna väckte tankar. Innan har jag ju alltid sagt att mitt livsändamål vara att hjälpa. Var blev den hjältemodiga visionen av?

Kanske hade jag mer fokus på att hjälpa andra än att ta hand om mig själv och mina relationer. Som advokat jobbar du med andras konflikter – jag var troligen för engagerad – hade svårt för att stänga av.

Skulle jag kunna hjälpa andra utan att bränna ut mig själv?

Min dröm har ju alltid varit att skriva. Nu har jag ju den här bloggen – varför inte skapa strukturer så att bloggen blir som att läsa en bok? Då skulle jag kunna hjälpa alla dem som söker kunskap inom ämne som jag har erfarenhet av.

Under rubriken skrivande har jag börjat skissa. Gå gärna in och titta och kommentera hur jag skulle kunna göra för att göra det enkelt att hitta. Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?

Ansvar för andra skulder

När jag håller föredrag om att vara gift eller sambo brukar jag säga att “vardera maken svarar för sina skulder med sin egendom”.

Och det stämmer – så länge man inte blir solidariskt betalningsskyldig.

Hur blir man det solidariskt betalningsansvarig?

1) Banklån

Om ni lånar pengar i banken för att köpa hus tillsammans blir ni vanligtvis solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att om din livskamrat inte betalar sin del av lånen kan banken kräva hela kapitalskulden av dig. Du får sedan kräva det du betalt för mycket av din (tidigare) livskamrat.

Det kan hända att ni behöver sälja huset med förlust. Det är inte säkert att banken går med på att dela upp lånen mellan er.

2) Löpande kostnader för en gemensamt ägd bostad – såsom el, vatten, sophämtning.

3) Kreditkort såsom ICA-kort och bensinkort

Vad kan du göra om du blivit solidariskt betalningsansvarig för din livskamrats skulder?

Kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa mer om skuldsanering.

 

Vad innebär det att vara sambo?

Jag skulle vilja dela upp frågan i två delar;

1) Vad händer vid separation?

2) Vad händer vid dödsfall?

Men första frågan är – när uppstår ett samboförhållande? Det finns tyvärr inte något enkelt svar på den frågan. Därför är det klokt att upprätta att avtala bort sambolagen om du är osäker. På www.advokatbyran.nu finns exempel hur man kan formulera sig.

1. Vad händer vid separation?

Om en av samborna begär bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde skall samboegendomen delas. Vad som är samboegendom kan du läsa mer om här. 

2. Vad händer vid dödsfall?

En sambo har bara en bodelningsrätt, här hittar du mer information. För att en sambo skall ärva behövs testamente. Annars är det sambons laga arvingar som ärver.

Om du klickar på “sambo” i taggmolnet längst ner till höger hittar du fler inlägg om att vara sambo.

 

Dödsboets skulder

Vad händer skulder inte upptäcks förrän dödsboets tillgångar skiftats ut?

Ärvdabalken 21 kap 4 § st 1

Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra skulder har betalts eller medel till deras betalning ställts under särskild vård, skall bodelningen eller skiftet gå åter.

st 3

Finns egendom som skall lämnas åter inte i behåll, skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återgången påkallades, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppkommer brist hos någon delägare, skall övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller skiftet. Vad som behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem sålunda har fått.

Det innebär att i dödsbon med flera delägare är det viktigt att vänta med att fördela behållningen tills man är säker på att det inte framkommer fler kostnader. En vanlig kostnad är skatt.

Finns osäkerhet om ytterligare kostnader är det bättre att sätta av ett rejält belopp som får fördelas enligt grunden för skiftet när den slutliga skatten fastställts.

Om delägarna misstänker att det kan finnas skulder som inte framkommit i bouppteckningen kan dödsbodelägare ansöka om kallelse på okända borgenärer.

Växelvis strul, fortsättning

Stön… allt blir så komplicerat. 

Vi måste köra och hämta de bortglömda kläderna. Den senaste tiden har jag insett att jag mår bäst när jag inte kör dit överhuvudtaget. Jag la min själ i vårt hem. Ritade, målade…. Det är det projekt jag engagerat mig mest i! Det är en sorg att ha lämnat huset. Fortfarande kan jag minnas hur jag gick runt i huset och tog avsked av rummen och träden.

Feng shui var en hjälp. Utan den livsfilosofin hade jag nog aldrig kunnat ta mig loss… var nog mer bunden av tingen än som är hälsosamt.

Har det någon betydelse om ett bankkonto är gemensamt eller om den andre bara har dispositionsrätt?

Ett gemensamt konto innebär att kontohavarna är samägare till kontots behållning.

Antag att Anders och Bettan är sambor. Bankkonto ingår inte i samboegendomen. Om de har sitt gemensamma sparande på ett gemensamt konto anses de äga hälften var av behållningen om något annat inte kan visas. Om de istället sparar på Anders konto som Bettan har en dispositionsrätt till anses Anders äga hela behållningen.

Vid en äktenskapsskillnad har det ofta inte så stor betydelse eftersom vardera makens överskott läggs samman och delas på hälften. Men om en av makarna har ett nettounderskott får det stor betydelse om sparkontot var gemensamt eller inte.

Många har inte någon aning om de har gemensamma konton eller dispositionsrätt. Ta reda på fakta och fundera på hur ni vill ha det!

Vad innebär det att äga en fastighet tillsammans?

Mitt råd är alltid att komma överens om vad som ska hända med fastigheten innan du flyttar ut. Om du är lagfaren ägare och är betalningsansvarig för lånen kan det hända att du får fortsätta att betala för lånen tills fastigheten sålts. Visserligen kan du yrka nyttjanderättsersättning om den andre bor kvar i bostaden. Men konflikter med anledning av bodelning kräver mycket energi och kostar ofta stora summor i ombudsarvode.

Om ni är överens om att en av er ska bo kvar i fastigheten tills den sålts bör ett samäganderättsavtal upprättas där ni vem som skall svara för kostnaderna. Informera banken om avtalet så kan de fördela räntan i kontrolluppgifterna i enlighet med er överenskommelse.

Om en av er ska överta fastigheten är det bra om ni kan komma överens ett värde på fastigheten i så nära anslutning till separationen som möjligt. Förslagsvis kommer ni överens om en fastighetsmäklare som skall värdera fastigheten.

Mycket kan hända som påverkar fastighetens värde. Förutom värdeförändringar pga fastighetsmarknaden påverkas fastighetens värde av hur den sköts. En fastighet som inte underhålls kan snabbt förlora i värde.

Så länge båda parterna är lagfarna ägare är de vanligtvis solidariskt betalningsansvariga för lånen. Innan fastighetens sålts eller den som flyttar befriats från betalningsansvar via bodelningsavtalet är det nästintill omöjligt att beviljas banklån för ett nytt boende.

Konflikter i samband med bodelningen blir ofta infekterade och det finns tyvärr sällan några bra lösningar. En sårad part kan dra in alla möjliga tvistefrågor i konflikten. Inte sällan tar processerna flera år.

Det är svårt att tro att parterna faktiskt en gång lovat att älska varandra i nöd och lust.

Glöm inte ordspråket “Det är sällan man skiljs åt i sämja – ty rådde det sämja skulle man inte skiljas.”

Så – tänk dig för innan du köper Bostad tillsammans med någon.

 

Finns det några fördelar med att båda samborna/makarna är lagfarna ägare till fastigheten?

Om du gifter dig får du en giftorätt i den andres egendom. Det kan innebära att du har rätt till hälften av den andres fastighet vid en bodelning även om du inte är lagfaren ägare. Mer om bodelning för sambor och äkta makar hittar du här.

Vilka fördelar finns det med att vara lagfaren ägare?

Äktenskapsbalken 11:9

En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

Den maken som ensam äger fastigheten har rätt att lösa ut den andre maken med pengar. MEN – Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. (Äktenskapsbalken 11:8)

Under äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sina tillgångar. Om endast en av makarna äger fastigheten kan hela fastigheten mätas ut för den lagfarna ägarens skulder.

Får man byta lås i fastigheten vid en separation

I samband med en separation är det lätt att hitta anledningar till oenighet. Hur ska bohaget delas? Vem ska bo kvar i huset? Vad är rättvist?

Lösningen att dela möblerna med motorsåg kan tyckas vansinnigt – men ibland är det ett billigare alternativ än att bråka om det. Ombudsarvodena kan överstiga tvisteföremålets värde många gånger om.

Som alltid när det gäller juridik är det inte samma sak att ha rätt som att få rätt. Utgången vid en rättslig prövning är sällan säker.

Se t ex rättsfallet från Hovrätten där mannen bytte lås i den fastighet som ägdes av båda samborna. Tingsrätten kom fram till att han gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande medan hovrätten kom fram till att åklagaren inte lyckats visa att mannen haft uppsåt att rubba kvinnans besittning och ogillade åtalet.

På Dagens juridik finns rättsfallet refererat.

Hur hanteras arv som är enskild egendom i en skilsmässa?

Antag att Anders ärvde 500 000 kr efter sina föräldrar. Genom testamente hade de förordnat att arvet skulle utgöra hans enskilda egendom. Hur hanteras arvet vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad?

Svaret är att det beror på vad Anders kan bevisa.

Om han konsumerat upp pengarna finns det inte något kvar av hans enskilda egendom.

Om pengarna var placerade i värdepappersfonder som han övertog genom arvskifte och det inte skett några förändringar kan han bevisa att arvet finns kvar.

Men vad händer om han fick ut pengarna i kontanter som han sedan använt till olika saker?

I rättsfallet NJA 1992 s 773 har följande fråga behandlats; “Make har på ett bankkonto satt in försäljningslikvider, vilka i hans hand utgjort hans enskilda egendom. På kontot fanns sedan tidigare av makarna insatta medel som ingick i deras giftorättsgods. Fråga om försäljningslikviderna genom insättningen förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Eftersom Högsta Domstolens domskäl är relativt korta väljer jag att citera dem:“Det ifrågavarande bankkontot, konto III, var ett transaktionskonto, på vilket sattes in bl.a. makarna P:s löner. Vid tiden för insättningen av aktielikviden på 120000 kr fanns alltså på kontot redan andra medel. Situationen var densamma när de bägge dellikviderna från fastighetsförsäljningen sattes in något senare. De av Mats P sålunda till kontot överförda medlen, vilka samtliga enligt vad HovR:n funnit i hans hand utgjort hans enskilda egendom, har sålunda kommit att sammanblandas med andra medel.

En insättning på ett gemensamt konto kan försvåra särskiljandet av egendom av olika slag men medför inte att egenskapen av enskild egendom utsläcks utan vidare. Kontots behållning bör kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur under förutsättning att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan håller de skilda medelsslagen i sär. En annan sak är att medlens karaktär av enskild egendom betydligt enklare bevaras genom att ett särskilt konto öppnas för medel som även fortsättningsvis skall vara undantagna giftorätt.

I förevarande fall skedde inte så. Insättningarna gjordes på ett konto som av båda makarna fortlöpande användes för familjens in- och utbetalningar. Genom insättningarna av de aktuella likviderna på konto III har medlen därför förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Mitt råd är att dokumentera vad som händer med arvet. För att inte riskera sammanblandning kan det vara klokt att inte sätta in pengar på bankkonto där det redan finns giftorättsgods. Spara underlag som visar hur arvet investerats.