Hur hanteras arv som är enskild egendom i en skilsmässa?

Antag att Anders ärvde 500 000 kr efter sina föräldrar. Genom testamente hade de förordnat att arvet skulle utgöra hans enskilda egendom. Hur hanteras arvet vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad?

Svaret är att det beror på vad Anders kan bevisa.

Om han konsumerat upp pengarna finns det inte något kvar av hans enskilda egendom.

Om pengarna var placerade i värdepappersfonder som han övertog genom arvskifte och det inte skett några förändringar kan han bevisa att arvet finns kvar.

Men vad händer om han fick ut pengarna i kontanter som han sedan använt till olika saker?

I rättsfallet NJA 1992 s 773 har följande fråga behandlats; “Make har på ett bankkonto satt in försäljningslikvider, vilka i hans hand utgjort hans enskilda egendom. På kontot fanns sedan tidigare av makarna insatta medel som ingick i deras giftorättsgods. Fråga om försäljningslikviderna genom insättningen förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Eftersom Högsta Domstolens domskäl är relativt korta väljer jag att citera dem:“Det ifrågavarande bankkontot, konto III, var ett transaktionskonto, på vilket sattes in bl.a. makarna P:s löner. Vid tiden för insättningen av aktielikviden på 120000 kr fanns alltså på kontot redan andra medel. Situationen var densamma när de bägge dellikviderna från fastighetsförsäljningen sattes in något senare. De av Mats P sålunda till kontot överförda medlen, vilka samtliga enligt vad HovR:n funnit i hans hand utgjort hans enskilda egendom, har sålunda kommit att sammanblandas med andra medel.

En insättning på ett gemensamt konto kan försvåra särskiljandet av egendom av olika slag men medför inte att egenskapen av enskild egendom utsläcks utan vidare. Kontots behållning bör kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur under förutsättning att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan håller de skilda medelsslagen i sär. En annan sak är att medlens karaktär av enskild egendom betydligt enklare bevaras genom att ett särskilt konto öppnas för medel som även fortsättningsvis skall vara undantagna giftorätt.

I förevarande fall skedde inte så. Insättningarna gjordes på ett konto som av båda makarna fortlöpande användes för familjens in- och utbetalningar. Genom insättningarna av de aktuella likviderna på konto III har medlen därför förlorat sin karaktär av enskild egendom.”

Mitt råd är att dokumentera vad som händer med arvet. För att inte riskera sammanblandning kan det vara klokt att inte sätta in pengar på bankkonto där det redan finns giftorättsgods. Spara underlag som visar hur arvet investerats.

Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras.

Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats.

Huvudregeln är att arvet efter Anders föräldrar utgör giftorättsgods som skall delas, medan arvet efter Bertas föräldrar inte ingår efter som Berta inte hade fått något arv vid brytpunkten (dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in).

(Detta är bara ett exempel för att visa lagtexten. I verkligheten skulle Anders kunna åberopa skälighetsreglerna i 12 kap 1 § – men det är en annan historia.)

Om Anders föräldrar hade upprättat ett testamente där de gjort arvet till enskild egendom skulle Anders inte behövt att dela med sig.

Här hittar du mer information om hur du gör det barnen ärver efter dig till enskild egendom.

Vad är enskild egendom?

Jag håller på att förklara juridik för en klient och kom på att den här frågan berör nog flera. Så jag lägger svaret här samtidigt.

När du gifter dig är huvudregeln att all egendom blir giftorättsgods.

Äktenskapsbalken 7 kap 2 §

Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda.

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av  arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnade vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

I samboförhållande finns inte någon enskild egendom. Frågan är om egendom är bodelningsbar eller inte. Bodelningsbar egendom kallas Samboegendom.

 

Vad händer med egendomen efter bådas bortgång? (Del 6)

Om både Anna och Bertil har särkullbarn, inga gemensamma barn och inget testamente ärver de inte någon egendom efter varandra. Den först avlidnes barn får ut hela sitt arv vid dödsfall ett.

Vi antar att Anna äger egendom motsvarande 2,1 Mkr och att Bertil äger egendom motsvarande 700 kkr.

Hur stor andel av makarnas gemensamma egendom arvet motsvarar beror på

1) Finns det någon enskild egendom? (Om all makarnas egendom är enskild ärver Annas barn 2,1 Mkr och Bertils barn 700 kkr).

2) Om det inte finns någon enskild egendom är huvudregeln att det görs en bodelning – vardera släktsidan ärver 1,4 Mkr.

3) Om det inte finns någon enskild egendom och Bertil avlider först kan Anna begära att få behålla sin egendom enligt äktenskapsbalken 12 kap 2 §. Dvs Annas barn erhåller 2,1 Mkr och Bertils barn 700 kkr.

Om Anna avlider utan att efterlämna bröstarvingar ärver Bertil all hennes egendom.

Ärvdabalken 3 kap 1 § “Var arvlåtaren gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken.”

Ärvdabalken 3 kap 2 §: “Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidne maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller 3-5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje sstycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande aken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.”

Dvs om Anna avlider först och inte efterlämnar några bröstarvingar ärver Bertil allt efter henne. Efter Bertils bortgång skall Annas arvingar och Bertils barn dela upp det som fanns kvar efter Bertil. Om allt var giftorättsgods går (enligt huvudregeln) hälften av behållningen till Bertils barn och hälften till Annas arvingar. (Men som ni förstår finns det många undantagsregler när det gäller fördelningen.)

Vill inte Anna att hennes syskon eller syskonbarn skall ärva måste detta anges i ett testamente.

(Här hittar du del 1.)

Vad innebär äktenskapsförord? (Del 3)

Äktenskapsbalken 7 kap 1 § lyder: “En makes egendom är gifoträttsgods i den mån den inte är enskild egendom.” Mer om enskild egendom hittar du här.

Om vi går tillbaka till exemplet med Anna och Bertil där Anna ägde egendom för 2,1 Mkr och Bertil ägde egendom till ett värde av 700 kkr. Om vi istället antar att Anna avlider först så har Bertil rätt att begära bodelning. Vid bodelningen erhåller han egendom till ett värde av 1,4 Mkr sammanlagt. Det innebär att Annas barn “bara” ärver 1,4 Mkr, dvs 700 kkr mindre än om Bertil hade avlidit först och Anna hade valt att behålla sitt giftorättsgods enligt äktenskapsbalken 12:2.

Kan Anna göra något för att vara säker på att Bertils barn i slutändan inte får någon egendom som kommer från henne?

Ja, om Anna och Bertil har ett äktenskapsförord som innebär att all egendom är enskild så har inte Bertil någon rätt till bodelnig. Samtidigt innebär detta att Bertil inte heller har rätt till någon bodelning om de skiljer sig.

Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. Konsekvenserna kan bli mycket större än man förutsåg när man undertecknade handlingen!

(Här hittar du del 1 i serien om Testamentskonsultation)

Fördjupning av frågor från testamentskonsultation (Del 1)

-Den viktigaste frågan är redan löst, säger klienten. Har du någon broschyr som förklarar det andra?

– Nej, vi har inte några pappersbroschyrer annat än de som visar vilka vi är. Däremot har vi massor av information på nätet. Vill du kan jag avidentifiera ditt ärende och skriva en serie blogginlägg på ämnet. Kanske kan det hjälpa fler!

För hand skriver jag på dagboksbladet att de ger mig tillåtelse att blogga om ärendet avidentifierat. För jag vet inte vilken gång i ordningen önskar jag att vi hade gett oss tid att ta fram en standardblankett för detta.

Ständigt hittar jag nya ämnen som vore intressant att blogga om! På vägen hem från grillkvällen med vännerna rinner inspirationen till och jag bara måste sätta mig och skriva.

Jag har lovat en serie inlägg med början på publicering den 11 juni (japp – jag  kommer tidsinställa de övriga inläggen men publicerar detta för att kunna länka hit). Jag har insett att det ibland är svårt att få en bra struktur – därför väljer jag att i detta första inlägg beskriva hur en konsultation går till och länka till andra inlägg jag skrivit inom området.

På 45 minuter brukar jag hinna klargöra parets situation och utifrån deras familjesituation och ekonomiska förhållanden ge en bild av vad som händer

1) om de skulle separera

2) en av makarna/samborna avlider

För att få ut mesta möjliga av konsultationen är det bra om Du tänkt igenom vad Du äger för egendom. Hur mycket är fastigheten värd? Hur hög skulle skatten bli om vi säljer fastigheten? Har Du några pengar på banken? Värdepapper? Vad är bilen värd?

Vad vill Du skall hända med Din egendom när du är borta? Vad ska hända när ni båda är borta?

Om du har tänkt igenom detta innan ni kommer brukar jag på 45 minuter kunna komma fram till hur ett testamente skulle kunna formuleras. Vi upprättar ett förslag till testamente som skickas till Dig via e-post eller brev tillsammans med en ordlista där vi försöker förklara juridiken på ett enkelt sätt. Om du inte gör några ändringar i testamentsförslaget och genomgång och bevittning tar mindre än 15 minuter har vi ett fast pris på testamentet inklusive konsultation. (Priserna är under omarbetning. Ny prislista kommer från den 1 juli 2012.)

I de följande inläggen kommer jag att gå igenom följande områden:

1) Äktenskapsbalken 12:2 – rätten för en efterlevande make att som sin bodelningsandel behålla sitt giftorättsgods

2) Enskild egendom vad betyder det?

3) Att tänka på vid upprättande av äktenskapsförord

4)  Nyttjanderätt

5) Vem ärver om den ende arvingen avlider och saknar bröstarvingar?

Vem är klient vid upprättande av äktenskapsförord?

När jag läser tidigare inlägg ser jag att det ger bilden av att jag anser att alla ska skriva äktenskapsförord. I den frågan har jag emellertid inte någon åsikt.

På kurserna i familjerätt är ett av de hetaste diskussionsämnena frågan om en advokat kan företräda båda makarna vid upprättande av äktenskapsförord. Inledningsvis gjorde jag det utan att tänka så mycket. Makarna bokade tid för att få hjälp med att upprätta äktenskapsförord. Jag lyssnade på deras önskemål och upprättade ett förslag utifrån vad de ville uppnå. Ju mer jag lärt mig desto mer inser jag hur omöjlig den rollen blir.

Ett äktenskapsförord innebär alltid att det finns en vinnare och en förlorare. Idag är vi tydliga med att vi bara kan företräda en av makarna – vanligen den som ringer till byrån och bokar en tid. Den andre maken uppmanas anlita eget ombud för att diskutera konsekvenserna av äktenskapsförordet.

I min verksamhet har jag mött så många som känt sig lurade vid upprättandet av äktenskapsförord. Unga kvinnor som känt sig i underläge hos advokaten eller på bankkontoret. Upplevd tidspress eller okunskap. Maktlöshet. Men också de som inte förstått konsekvenserna av att underteckna äktenskapsförordet.

Tänk om advokaterna i dessa fall uppmanat den som saknade ombud att kontakta eget ombud? Även om det hade varit jobbigt just då, så hade förhoppningsvis inte någon känt sig lurad.

Äktenskapsförord i samband med äktenskapets ingående

Att giftorätten gäller från att du gifter dig är en sanning med modifikation. Giftorätten trappas upp under 5 års tid. Man kan säga att du har giftorätt med 20% efter ett år, med 40% efter två år osv.

Å andra sidan – var du sambo fem år innan äktenskapet så räknas även den tiden in. Dvs då kan det bli full giftorätt från bröllopsdagen.

För att undvika den situationen kan du underteckna ett äktenskapsförord innan bröllopet. Om det skickas in för registrering direkt efter bröllopet gäller det från äktenskapets ingående.

Det är inte ovanligt att vi kontaktas någon månad innan bröllopet för att en av de blivande makarna önskar upprätta ett äktenskapsförord. Så avbokas tiden för det är så mycket med bröllopsförberedelserna just  då. Det bokas ny tid som också avbokas … och så rinner plötsligt det där äktenskapsförordet ut i sanden.

Att skriva ett äktenskapsförord är alltid svårt. Det är en ingripande handling.

Jag menar att det är fel att upprätta ett äktenskapsförord i nära anslutning till bröllopet. Egentligen borde äktenskapsförordet ingå redan i grundpaketet – ”Jag älskar dig och vill gifta mig med dig av kärlek men inte av ekonomiska skäl – därför är ett äktenskapförord en förutsättning för äktenskap – accepterar du inte ett äktenskapsförord blir det heller inte något bröllop”

Återigen – avtal och känslor hör inte ihop. Därför vore det klokt att diskutera de ekonomiska konsekvenserna av ett äktenskap med sin advokat innan frieriet. Men hur romantiskt är det?

Äktenskapsförord, kompanjonsavtal – viktigt för företagare

Livet är lika skiftande som havet! Som advokat är det min uppgift att måla fan på väggen och förutse de problem som kan dyka upp.

Äktenskapsförord är en av de svåraste handlingarna att skriva. De senaste åren har jag därför bestämt mig för att bara företräda en av makarna vid upprättandet och tydligt uppmana den andre maken att anlita eget ombud. Det är i och för sig tråkigt – för det känns som om man ger upphov till en konflikt. Men det är omöjligt att tillvarata båda makarnas intressen vid upprättande av äktenskapsförord.

Om du startar företag är mitt råd alltid att göra företaget till enskild egendom! Ofta har företaget inte så stort värde i början. Efterhand kan det bli mycket värt. Vid en separation är det inte ovanligt att det uppstår konflikt om företagets värde. Hur skall lager och inventarier värderas?

Om vi antar att Anna och Bertil skall skiljas. Anna äger ett företag som värderas till fem miljoner kronor. Makarna har övrig egendom om sammanlagt en miljon kronor. Efter bodelningen skall varje make ha egendom till ett värde om tre miljoner kronor. Det innebär att om Anna vill fortsätta driva företaget måste hon utge en bodelningslikvid om två miljoner kronor. Dessa pengar har inte med företaget att göra – ett lån tas av henne privat. Eventuellt behöver hon öka löneuttaget ur företaget, skatta loss dessa pengar för att kunna betala ränta och amortering på lånet. Frågan är om företaget klarar det ökade löneuttag som krävs.

 

Å andra sidan skulle jag inte rekommendera Bertil att skriva på ett äktenskapsförord. Tänk om det är så att båda makarna arbetar i företaget? En inte ovanlig situation är att företagaren tar ut mycket låg lön under uppbyggnaden av företaget och att maken använder sina inkomster för familjens löpande kostnader.

För att ett äktenskapsförord skall bli rättvist är det viktigt att båda makarna bidrar till den löpande ekonomin och att båda har möjlighet att ha sitt eget sparande. Om företaget är Annas enskilda egendom bör även Bertil ha möjlighet att ha ett sparande som är hans enskilda egendom.

Äktenskapsförord är svårt om man vill hitta en långsiktig rättvisa mellan makarna! Om två eller flera personer driver företag tillsammans är det klokt att upprätta ett kompanjonsavtal. En av de viktigaste frågorna att reglera är vad som skall hända om en av delägarna avlider. Om företaget drivs som aktiebolag kan man i bolagsordningen skriva in att aktieägarna har en hembudsskyldighet om de vill sälja aktier.

En hembudsskyldighet innebär att den som vill sälja är skyldig att först erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Tänk er att Anna driver företaget med Maria. De äger hälften vardera av aktierna – men har inte skrivit något kompanjonsavtal. Om Anna avlider ärver hennes man aktierna. Hur påverkar detta driften av företaget?

 

Har Maria råd att köpa aktierna av Bertil? Problematiken blir den samma som när en bodelningslikvid skall betalas. Maria måste låna pengar privat för att betala köpeskillingen.

I samband med att kompanjoner skriver kompanjonsavtal brukar de teckna korsvist ägda livförsäkringar. Dvs om Anna dör faller det ut pengar från en försäkring där Maria är förmånstagare. Med pengarna från försäkringen kan Maria köpa aktierna av Bertil.

Tyvärr är det många som inte tänker på att se över sina juridiska handlingar i samband med företagsstarten. Och jag har full förståelse för det. Att starta företag kräver mycket engagemang! Revisorer och bankrådgivare kan göra en viktig insats genom att påminna företagarna om vikten av att ha koll på vad som skulle hända vid en separation eller vid ett dödsfall.

Äktenskapsförord

På skrivbordet ligger brevet med frågor jag lovade att besvara gratis i bloggen (se här). Att förklara juridik på ett enkelt sätt är inte lätt – ibland är det bara som att orden stakar sig. När jag inte hittar det där flytet blir det så svårläst.

Innan Anna och Boris gifte sig hade de skrivit ett äktenskapsförord med följande innehåll;

“Undertecknade som ämnar ingå äktenskap med varandra, bestämmer genom detta äktenskapsförord att all egendom jag, Anna, medför i boet skall anses som min enskilda egendom. Vidare förbehåller jag, Anna, mig såsom enskild all den egendom, även genom eget arbete, som under äktenskapet kan komma att tillfalla mig, och får sålunda ingenting av vad jag genom detta äktenskapsförord förebehållig mig såsom min enskilda egendom tillgripas för min mans redan befintliga eller blivande skulder.
Likaledes skall all gäld, som någon av oss ikläder sig, vara enskild natur utan skyldighet för någon av oss att svara för den andres förbindelser.
Sålunda överenskommet betyga.”

Det kan vara klokt att underteckna äktenskapsförordet innan giftermålet. Risken är att det annars inte blir undertecknat. För att det skall bli giltigt måste det emellertid registreras vid tingsrätten. I samband med registreringen skickas en kopia till SCB. Därför kan man få en kopia av alla äktenskapsförord genom SCB.

Det här äktenskapsförordet var registrerat och därmed giltigt. Men varför hade äktenskapsförordet skrivits och vilken effekt skulle det få?

Jag läste det fler gånger och frågade till slut Boris och Anna.

Bakgrunden till äktenskapsförordet var att Boris var skuldsatt. Därför uppmanade deras omgivning dem att upprätta ett äktenskapsförord som skulle skydda Anna om kronofogden knackade på dörren för att kräva betalning för Boris skulder.

Jag frågade vem som hjälpt dem att upprätta äktenskapsförordet. De berättade att de hittat några olika förslag på nätet och tyckte att detta motsvarade vad de behövde.

Mitt råd när det gäller äktenskapförord är att göra det enkelt. Helst skall all egendom antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Då vet makarna vad de har att förhålla sig till. Eventuellt kan viss specifik egendom (t ex en fastighet eller ett företag) vara enskild egendom. Jag upplevde att de här hade blandat ihop olika luddigt angivna egendomsmassor. Min erfarenhet är att det leder till problem. Vi har haft hand om boutrednignar där dåligt formulerade äktenskapsförord medfört avsevärt högre boutredningskostnader.

Äktenskapsförord är en av de absolut svåraste avtalen att formulera! Det är viktigt att kunna förutse konsekvenserna av äktenskapsförordet.

Först – vid en utmätning saknar det betydelse om makarnas egendom är enskild eller giftorättsgods.

Under hela äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sin egendom. Giftorätten är en latent rätt att vid en framtida bodelning få hälften av den andra makens egendom. Men under äktenskapet svarar var och en för sina skulder.

Om Boris är ensam lagfaren ägare till ett hus kan kronofogden mäta ut hela huset för hans skulder. Om Boris äger hälften av en fastighet kan de mäta ut hans halva av huset för hans skulder.

Det är ju enkelt att se vem som äger fastigheter, bilar, bankkonton, värdepapper. Men hur är det med mattor, kapitalvaror, konst?

Då finns det ett antal presumtionsregler som jag inte går in på här. Kortfattat kan man säga att det gäller för Anna att kunna bevisa vad som är hennes egendom. Detta kan hon bevisa genom att spara kvitton på de kapitalvaror hon köper. Det är då viktigt att kvittot står i hennes namn och att hon kan visa att hon har betalt föremålet.

Ett annat sätt att bevisa vem som äger egendomen kan vara att registrera ett äktenskapsförord där man räknar upp vilken egendom som Anna äger. Förteckningen över egendomen som registrerats får ett bevisvärde. Det är inte att egendomen är enskild som får betydelse utan att den är förtecknad.

Anna och Boris hade inte någon lista över vilka föremål som var Annas.

Å andra sidan fick äktenskapet en annan effekt. Om vi antar att Boris vinner en miljon kronor på lotteri och Anna har 100 kkr. Om de inte hade haft något äktenskapsförord skulle del delat på all egendomen vid en bodelning. De skulle då fått 550 kkr vardera (dvs Boris skulle fått betala 450 kkr till Anna). Genom att Annas egendom är enskild är det bara Boris egendom som de delar på. Han får då betala 500 kkr till Anna. Efter bodelningen har Anna 600 kkr och Boris 500 kkr.

Detta får även betydelse om Boris avlider. Är bara Annas egendom enskild blir laglotten till David (Boris särkullbarn) lägre. Utan äktenskapsförord skulle laglotten varit 275 kkr (hälften av 550 kkr). Med äktenskapsförord blir laglotten istället 250 kkr (hälften av 500 kkr).

Oj – det blev ett långt inlägg och klockan blev mycket… inser att jag får fortsätta med övriga frågor en annan dag.

Bara ett råd – var väldigt försiktig innan du undertecknar ett äktenskapsförord!!! Det är inte ovanligt att ena parten känner sig lurad vid en bodelning.