Bodelning under äktenskapet

Ganska ofta sker transaktioner utan att makarna/samborna tänker på vilken betydelse äganderätt och skuldsättning får vid separation eller dödsfall. Kan man rätta till situationen? Svaret är olika för den som är gift eller sambo.

Anna och Boris är gifta – därför går jag här endast in på situationen där parterna är gifta och då går det faktiskt att förändra ägandet! (Tidigare inlägg om Anna och Boris 1- Testamente , 2 – Äktenskapsförord och 3 – Giftorättsgods, bodelning och arv)

Enligt lagen kan man göra en bodelning under äktenskapet.

Första steget är att göra en anmälan till skatteverket om att makarna vill göra en bodelning under äktenskapet.

Den dag som anmälan kommer in till skatteverket blir brytdagen. Dvs tillgångar och skulder skall förtecknas som de såg ut den dagen. Därför behöver man i regel hämta in kapital- och räntebesked, värdeintyg mm (precis som inför en bouppteckning).

Att beskriva närmare hur bodelningen skall göras är inte enklet. Här bör en advokat/biträdande jurist anlitas.

Genom en bodelning kan egendom föras mellan makarna. Emellertid får inte egendom undandras borgenärer. En sådan bodelning kan återvinnas om en av makarna försätts i konkurs. För att få återvinningsfrister börja löpa kan det vara klokt att registrera bodelningshandlingen.

Svensk familjerätt får till stor del sitt innehåll genom rättspraxis. Rättspraxis kan ändras genom nya rättsfall – därför vill jag inte gå in på detaljer och begränsningar – utan återigen – anlita en advokat som är specialiserad på familjerätt och insatt i gällande regler.  

Om det skulle vara så att Anna och Boris genom en bodelning skulle lyckas föra över all egendom till Anna skulle det kunna bli så att det inte fanns något att utmäta om Boris gick i konkurs. Det skulle även kunna bli så att det inte skulle finnas någon egendom kvar för Boris son att kräva någon laglott ur. Så vid dödsfall skulle Anna sitta kvar med all egendom. Så länge parterna inte upprättar något äktenskapsförord som gör egendom till enskild skulle Boris ha rätt till hälften av Annas egendom vid en skilsmässa.